Lieferungen - 420767-2022

02/08/2022    S147

die Slowakei-Bratislava: Informations- und Werbeerzeugnisse

2022/S 147-420767

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 084-214170)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova 2
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PaedDr. Tomáš Rybárik
E-Mail: tomas.rybarik@minv.sk
Telefon: +421 250944591
Fax: +421 250944046
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.minv.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informačné a propagačné predmety_DNS

Referenznummer der Bekanntmachung: V2020402
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkým informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301 vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 084-214170

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikácia
Anstatt:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430739

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1663

muss es heißen:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430739

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky, Adresa (URL):

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26205/summary

Abschnitt Nummer: II.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis obstarávania:
Anstatt:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkým informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej ako Výzva na predkladanie ponúk). Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky v súlade so súťažnými podkladmi.

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ predpokladá od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému Elektronický kontraktačný systém (EKS).

muss es heißen:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkým

informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa

spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301, vrátane

služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Verejný

obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na

zaradenie tovarov.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie

ponúk (ďalej ako Výzva na predkladanie ponúk). Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená

v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky v súlade so súťažnými

podkladmi.

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,

nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako objem

konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ predpokladá

od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích

miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným

záujemcom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

Abschnitt Nummer: III.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Anstatt:

Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ si dovoľuje informovať, že vzhľadom na rozsah podmienok účasti tykajucich sa osobneho postavenia podla § 32 zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov oznamuje, že bližšie informácie týkajúce sa týchto podmienok účasti sú uvedené priamo v súťažných podkladoch.

muss es heißen:

Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ si dovoľuje informovať, že vzhľadom na rozsah podmienok účasti tykajucich sa osobneho

postavenia podla § 32 zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov oznamuje, že bližšie informácie týkajúce sa týchto podmienok účasti sú

uvedené priamo v súťažných podkladoch v aktualizovanej podobe.

Abschnitt Nummer: III.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zoznam dodávok musí obsahovať:

minimálne jednu (1) dodávku informačných alebo propagačných predmetov

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri kúpnej zmluve bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar a poskytovať služby preukazuje a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania okrem referencií vystavených podľa § 12 ods. 2 zákona.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie (JED) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona, pričom ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva.

V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.

muss es heißen:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri

(3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je

referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku

Európskej únie.

Zoznam dodávok musí obsahovať:

- minimálne jednu (1) dodávku informačných alebo propagačných predmetov

2. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je

uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri kúpnej zmluve bude skutočne používať

kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej

spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,

obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania

zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej

spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej

existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar

a poskytovať služby preukazuje a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity

uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie

podľa § 40 ods. 8 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje

preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za

všetkých členov skupiny spoločne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto

bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania okrem referencií vystavených podľa § 12 ods. 2 zákona.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky

verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé

splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť

zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným európskym

dokumentom pre obstarávanie (JED) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona, pričom

ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť

prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity

využíva. V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.

Abschnitt Nummer: VI.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Doplňujúce informácie:
Anstatt:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako EKS), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia a doručovanie. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

4. Predmetné verejné obstarávanie:

V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

5.Verejný obstarávate nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:

a) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé a stredné podniky,

b) ide o dodanie tovarov, ktoré sú bežne dostupné na trhu,

c) vzhľadom na povahu dynamického nákupného systému je predpoklad, že jednotlivé konkrétne obstarávania budú zadávané postupne, v rôznom rozsahu a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa. Konkrétne obstarávania teda budú v nižšej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky a bude tak umožnená účasť aj malých a stredných podnikov. Rozdelenie predmetu zákazky sa tak bude realizovať priamo v už vytvorenom dynamickom nákupnom systéme,

d) nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom prípade v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.

6. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1663

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1663

7. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3 zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

muss es heißen:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je

súčasťou elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek

komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného

obstarávania.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek.

JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je

registrovaný v systéme JOSEPHINE, je povinný sa registrovať v JOSEPHINE na webovom sídle

https://josephine.proebiz.com. Hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla

alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému

JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Predmetné verejné obstarávanie:

V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať verejný obstarávateľ bude uplatňovať

environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

5.Verejný obstarávate nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:

a) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé

a stredné podniky,

b) ide o dodanie tovarov, ktoré sú bežne dostupné na trhu,

c) vzhľadom na povahu dynamického nákupného systému je predpoklad, že jednotlivé konkrétne obstarávania

budú zadávané postupne, v rôznom rozsahu a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa. Konkrétne

obstarávania teda budú v nižšej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky a bude tak umožnená účasť

aj malých a stredných podnikov. Rozdelenie predmetu zákazky sa tak bude realizovať priamo v už vytvorenom

dynamickom nákupnom systéme,

d) nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom prípade v

súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.

6. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup

prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na

preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26205/summary

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ

v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/

detail/dokumenty/430739 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26205/summary

7. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46

ods.3 zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo

uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: