Dienstleistungen - 421042-2021

18/08/2021    S159

die Slowakei-Bratislava: Softwareprogrammierung und -beratung

2021/S 159-421042

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 149-397463)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00156426
Postanschrift: Botanická
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84213
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Chebeňová
E-Mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.svps.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať Komplexný veterinárny a potravinový

informačný systému s označením KVEPIS (isvs_9111) projektom Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a

potravinovej správy SR zverejnenom na linku https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/1bb60784-1cce-4cbc-

92cf-9f5d538cff8e/cimaster?tab=basicForm, s výhradou práva uplatnenia opcie podľa stanovených podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie KVEPIS sú:

zvýšiť početnosť ročne vykonaných úradných kontrol modernizáciou, optimalizáciou a čiastočnou automatizáciou

procesov ŠVPS SR a súvisiacich organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS,

zvýšiť kvalitu výkonu úradných kontrol s cieľom minimalizácie výskytu procesných chýb a s cieľom zabezpečiť vysoký

štandard zdravia zvierat, vysokú úroveň bezpečnosti potravín, krmív a zvýšiť dôveru spotrebiteľov zavádzaním

inovatívnych postupov kontroly potravinového reťazca, podporených informačným systémom KVEPIS,

skrátiť čas potrebný na výkon úradných kontrol elektronizáciou, integráciou a čiastočnou automatizáciou

administratívnych procesov a činností spojených s koordináciou všetkých organizačných zložiek kontroly,

vybudovať a zaviesť procesy elektronickej ambulantnej knihy v podmienkach SR,

vybudovať a zaviesť procesy elektronickej bitúnkovej knihy v podmienkach SR,

občanom, firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb a odstrániť zbytočnú

administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb KVEPIS.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/08/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 149-397463

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Anstatt:

Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

muss es heißen:

Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - Súťažné podklady

KAPITOLA A.2 - Podmienky účasti v Súťažných podkladoch

bod 2. Finančné a ekonomické postavenie

-podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

muss es heißen:

Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - Súťažné podklady

KAPITOLA A.2 - Podmienky účasti v Súťažných podkladoch

bod 3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

-podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní

Abschnitt Nummer: VI
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Anstatt:

3.Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá v zmysle § 66 ods. 7 ZVO ako jednoetapová (t. j. bez rozdelenia na časti Ostatné a Kritériá).

4.Zmluva, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak

poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok

verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly verejnému obstarávateľovi. Ak boli v

rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na

výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante

finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5 (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokynyckoauv-

sr/), ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

muss es heißen:

3.V tejto verejnej súťaži verejný obstarávateľ postupuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (druhá veta) - "super reverznou

verejnou súťažou".

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na ustanovenie § 55 ods. 1 ZVO zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na

vyhodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vyhodnotí ponuku podľa § 53

ods. 1 ZVO z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok zloženia zábezpeky, ponuky

posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (všetky úkony podľa § 53

ods. 2 ZVO) a následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, komisia vykoná vyhodnotenie podľa predchádzajúcej vety u

ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal

požiadavky na predmet zákazky, podmienky zloženia zábezpeky a podmienky účasti.

4.K podpisu zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania verejný obstarávateľ pristúpi až po ukončení

finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať

vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly verejnému

obstarávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, k podpisu zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného

obstarávania dôjde až od momentu súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v

správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického

pokynu CKO č. 5 (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-auv-sr/), ktorý upravuje postup pri

určení finančných opráv za VO.

Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Anstatt:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia sú stanovené v

dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač,

ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii predkladať

nasledovné doklady:

-podľa § 32 ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods.2 písm. b). zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej republiky,

zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom,

miestom podnikania v Slovenskej republike.

muss es heißen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia sú stanovené v

dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač,

jeho iné osoby podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO alebo jeho subdodávateľ podľa § 41 ZVO, ktorý nie je zapísaný

v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii predkladať nasledovné doklady:

-podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. b). zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej republiky,

zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom,

miestom podnikania v Slovenskej republike.

Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 06/09/2021
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 06/09/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Verejný obstarávateľ touto redakčnou opravou vykonal úpravy v zadávacej dokumentácii, predmetom ktorých je

doplnenie informácií vysvetlením pôvodne stanovených podmienok ako aj úprava pôvodne poskytnutých informácií resp. zosúladenie informácií v poskytnutých dokumentoch navzájom, všetko pre zabezpečenie dodržania princípu

transparentnosti. V nadväznosti na uvedené súčasne predĺžil pôvodne stanovené lehoty.