Marché de travaux - 422630-2022

03/08/2022    S148

Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2022/S 148-422630

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 125-351717)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adresse postale: ul. Walerego Sławka 10
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-633
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Courriel: aszczechowicz@zis.krakow.pl
Téléphone: +48 126166300
Fax: +48 126166301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zis.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja i adaptacja budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zadanie 1 modernizacja fasady.

Numéro de référence: NZ.273.139.2022.RZA
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zadanie 1 - modernizacja fasady.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 125-351717

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.1.3
Au lieu de:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)) posiada wiedzę i doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 200.000 m3 i powierzchni zabudowy minimum 20.000 m2, a zakres prac dla każdego z budynków obejmował wykonanie elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o łącznej powierzchni co najmniej 3.000 m² każdy, w tym:

- co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie prace były prowadzone w czynnym budynku,

- wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, a zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej i montaż w jej miejscu nowej elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej;

b) jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobranżowej, dla której pozyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, a kubatura budynku wynosiła minimum 200.000 m3, przy czym projekt obejmował swoim zakresem projekt elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o łącznej powierzchni co najmniej 3.000 m². (...)

Lire:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)) posiada wiedzę i doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 200.000 m3 i powierzchni zabudowy minimum 20.000 m2, a zakres prac dla każdego z budynków obejmował wykonanie elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o łącznej powierzchni co najmniej 3.000 m² każdy, w tym:

- co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie prace były prowadzone w czynnym budynku,

- wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, a zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej i montaż w jej miejscu nowej elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej;

b) jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobranżowej, dla której pozyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, a kubatura budynku wynosiła minimum 200.000 m3, przy czym projekt obejmował swoim zakresem projekt elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o łącznej powierzchni co najmniej 3.000 m². (...)

VII.2)Autres informations complémentaires: