Marché de travaux - 422631-2022

03/08/2022    S148

Roumanie-Sulina: Travaux de construction de ports

2022/S 148-422631

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 126-357462)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Numéro national d'identification: 3053425
Adresse postale: Strada: a- I-a, nr. 202
Ville: Sulina
Code NUTS: RO225 Tulcea
Code postal: 825400
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CRISTINA CHIVU
Courriel: office@azlsulina.ro
Téléphone: +40 787710631
Fax: +40 240543650
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.azlsulina.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Proiectare si executie “Modernizarea Portului Sulina Cap Mol-Bazin Maritim – Perimetrul II – Etapa I”

Numéro de référence: 3053425_2022_PAAPD1350671
II.1.2)Code CPV principal
45241000 Travaux de construction de ports
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru “Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol-Bazin Maritim – Perimetrul II” constand in urmatoarele lucrari: 1) Lucrari de execuție a cheului vertical, tip escaladă (200 ml); 2) Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru a asigura iluminatul public, functionarea echipamentelor de cheu si alimentare navelor cu energie electrica; 3) Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor; 4)Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor; 5) Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale; 6) Reabilitarea drumului de acces cu o lungime de 650 ml și o lățime de 7,0 m; 7) Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28.800 mp.

Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de aprobarea modificarii contractului de finatare a lucrarilor din fonduri europene nerambursabile prin act aditional, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive aprobarea suplimentarii finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 126-357462

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 10/08/2022
Lire:
Date: 17/08/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 10/08/2022
Lire:
Date: 17/08/2022
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 10/12/2022
Lire:
Date: 17/12/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: