Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 422665-2022

03/08/2022    S148

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na prednáškových sálach

2022/S 148-422665

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397687
Poštová adresa: Vazovova 5
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81243
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Róbert Janík
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.stuba.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Referenčné číslo: PM/138/FEI
II.1.2)Hlavný kód CPV
45212340 Stavebné práce na prednáškových sálach
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Slovenská technická univerzita v Bratislave Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45214000 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
45310000 Elektroinštalačné práce
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45314300 Inštalovanie kabeláže
45314310 Pokládka káblov
45314320 Inštalovanie počítačovej kabeláže
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19

Bratislava

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 110-288264

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
Názov:

Slovenská technická univerzita v Bratislave Revitalizácia interiérových častí FEI STU

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
01/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Metrostav Slovakia a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47144190
Poštová adresa: Mlynské Nivy 68
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82477
Štát: Slovensko
E-mail: zuzana.majerova@metrostavsk.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ALTRON SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31354521
Poštová adresa: Galvániho 15C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
E-mail: romana.kubikova@altron.net
Telefón: +421 59308311
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 6 710 868.93 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/07/2022

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
45212340 Stavebné práce na prednáškových sálach
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
45214000 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
45310000 Elektroinštalačné práce
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45314300 Inštalovanie kabeláže
45314310 Pokládka káblov
45314320 Inštalovanie počítačovej kabeláže
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19

Bratislava

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom Dodatku č. 3 sú stavebné práce na základe Technických listov č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,

20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Začatie: 01/06/2021
Koniec: 15/10/2022
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Ide o Zmluvu o dielo

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 9 312 571.44 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Metrostav Slovakia a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47144190
Poštová adresa: Mlynské Nivy 68
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82477
Štát: Slovensko
E-mail: zuzana.majerova@metrostavsk.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ALTRON SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31354521
Poštová adresa: Galvániho 15C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
E-mail: romana.kubikova@altron.net
Telefón: +421 59308311
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Predmetom Dodatku č. 3 sú stavebné práce na základe Technických listov č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,

20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Počas realizácie ZoD vznikla potreba zmeny zmluvy, pričom ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich

stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej ZoD,

poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, pričom

ide najmä o požiadavky vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcimi materiálmi, zariadeniami a inštaláciami

podľa pôvodnej ZoD a zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú

duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej

starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena rozsahu realizácie má za následok aj časový

dopad na celkové termíny a finančný dopad na Cenu Diela.

Dodatok č. 3 k ZoD bola uzatvorená v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7

zákona o verejnom obstarávaní.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 6 244 977.33 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 9 312 571.44 EUR