Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 423089-2015

Kompaktansicht anzeigen

Diese Bekanntmachung wurde annulliert von:  116575-2016
02/12/2015    S233

die Tschechische Republik-Pardubice: Oberleitungsbusse

2015/S 233-423089

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 63217066
Postanschrift: Teplého 2141
Ort: Pardubice
Postleitzahl: 530 02
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Zadávací servis, s.r.o.
Zu Händen von: Mgr. Monika Šplíchalová
E-Mail: info@zadavaciservis.cz
Telefon: +420 607832375

Internet-Adresse(n):

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 63217066
Postanschrift: Teplého 2141
Ort: Pardubice
Postleitzahl: 532 20
Land: Tschechien
Zu Händen von: Ing. Jaroslav Havel

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: a.s., sektorový zadavatel
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Pardubice.

NUTS-Code CZ053 Pardubický kraj

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34622300 Oberleitungsbusse

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Geschätzter Wert ohne MwSt: 52 000 000 CZK
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 8 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 1 000 000 CZK. Jistotu je uchazeč povinen poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 19-2372930267/0100 vedený u KB Pardubice variabilní symbol (IČO nebo datum narození uchazeče), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, a to nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené pro podání nabídek. Blíže ZD.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Viz ZD.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 doloženy dle § 53 odst. 3 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady: dle § 54 písm. a) zákona: předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dle § 54 písm. b) zákona: předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Blíže ZD.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje tento kvalifikační požadavek. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Viz ZD.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona: Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) ZVZ: Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 dodávky obdobného charakteru a rozsahu a to 2 různým zadavatelům. Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka alespoň 1 trolejbusu v délce 11,5–12,5 m – přičemž se vždy musí jednat o dodávky, u kterých byl úspěšně dokončen proces homologace, a které již získaly příslušné osvědčení o homologaci, a to v kterémkoli členském státu Evropské unie. Blíže ZD.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote nein
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Nabídková cena. Gewichtung 94

2. Délka záruční doby v měsících. Gewichtung 6

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.2.2016 - 13:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Tschechisch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
in Tagen: 180 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16.2.2016 - 13:00

Ort:

Sídlo zadavatele.

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (1 osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
VI.3)Zusätzliche Angaben
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek (§ 84 odst. 5 zákona).
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kapitána Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Viz zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Zadávací servis s.r.o.
Postanschrift: Purkyňova 648/125
Ort: Brno
Postleitzahl: 612 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@zadavaciservis.cz
Telefon: +420 607832375

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26.11.2015