Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 423089-2015

Kompaktansicht anzeigen

Diese Bekanntmachung wurde annulliert von:  116575-2016
02/12/2015    S233

Česká republika-Pardubice: Trolejbusy

2015/S 233-423089

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Národní identifikační číslo: 63217066
Poštovní adresa: Teplého 2141
Obec: Pardubice
PSČ: 530 02
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Zadávací servis, s.r.o.
K rukám: Mgr. Monika Šplíchalová
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375

Internetové adresy:

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Národní identifikační číslo: 63217066
Poštovní adresa: Teplého 2141
Obec: Pardubice
PSČ: 532 20
Stát: Česko
K rukám: Ing. Jaroslav Havel

I.2)Druh veřejného zadavatele
Jiný: a.s., sektorový zadavatel
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Pardubice.

Kód NUTS CZ053 Pardubický kraj

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

34622300 Trolejbusy

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 52 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 8 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 1 000 000 CZK. Jistotu je uchazeč povinen poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 19-2372930267/0100 vedený u KB Pardubice variabilní symbol (IČO nebo datum narození uchazeče), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, a to nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené pro podání nabídek. Blíže ZD.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz ZD.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 doloženy dle § 53 odst. 3 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady: dle § 54 písm. a) zákona: předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dle § 54 písm. b) zákona: předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Blíže ZD.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje tento kvalifikační požadavek. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz ZD.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona: Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) ZVZ: Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 dodávky obdobného charakteru a rozsahu a to 2 různým zadavatelům. Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka alespoň 1 trolejbusu v délce 11,5–12,5 m – přičemž se vždy musí jednat o dodávky, u kterých byl úspěšně dokončen proces homologace, a které již získaly příslušné osvědčení o homologaci, a to v kterémkoli členském státu Evropské unie. Blíže ZD.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snižování počtu nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi ne
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Nabídková cena. Váha 94

2. Délka záruční doby v měsících. Váha 6

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
16.2.2016 - 13:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16.2.2016 - 13:00

Místo:

Sídlo zadavatele.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (1 osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
VI.3)Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek (§ 84 odst. 5 zákona).
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kapitána Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Viz zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Zadávací servis s.r.o.
Poštovní adresa: Purkyňova 648/125
Obec: Brno
PSČ: 612 00
Stát: Česko
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.11.2015