Fournitures - 425360-2022

04/08/2022    S149

Pologne-Wrocław: Instruments de contrôle de propriétés physiques

2022/S 149-425360

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Wrocławski
Adresse postale: pl.Uniwersytecki 1
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-137
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika GOLIŃCZAK
Courriel: monika.golinczak@uwr.edu.pl
Téléphone: +48 713752234
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uni.wroc.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: uczelnia publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa aparatury z podziałem na 5 części.

Numéro de référence: BZP.272.14.2021.MG
II.1.2)Code CPV principal
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury z podziałem na pięć części. tj.:

Część 1 - Dostawa aethalometru do pomiarów współczynnika absorpcji węgla organicznego w powietrzu;

Część 2 - Dostawa nefelometru polarnego wraz z układem poboru próby;

Część 3 - Dostawa nisko/średnio przepływowego pobornika pyłu zawieszonego wraz z wymiennymi głowicami i materiałami eksploatacyjnymi;

Część 4 - Dostawa spektrometru cząstek submikronowych wraz z układem poboru próby;

Część 5 - Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielkości cząstek wraz z układem poboru próby;

2.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się się we wzorze umowy, stanowiącym zał.nr 4 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Zał. nr 4 do SWZ –wraz z zał. od nr 3.1 do nr 3.5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 928 490.56 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa aethalometru do pomiarów współczynnika absorpcji węgla organicznego w powietrzu;

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aethalometru do pomiarów współczynnika absorpcji węgla organicznego w powietrzu;

2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie

z wymogami Zamawiającego.

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ –wraz z załącznikami od nr 3.1 do nr 3.5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model.

4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania)

w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych

i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia, na koszt własny, do wskazanych pomieszczeń, zainstalowania, montaż i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami

i wymogami w umowie (Załącznik nr 4 do SWZ).

6. Montaż aparatury badawczej odbędzie się w siedzibie zamawiającego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: stoły laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepustów dachowych).

7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu, instalacji i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

8. Gwarancja i rękojmia:

1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu jakościowego (protokół odbioru jakościowego stanowiący załącznik nr 4 do umowy).

3) Termin gwarancji może zostać wydłużony. Szczegóły w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

9. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław.

10. Warunki płatności:

1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: „Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać skrócony. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa nefelometru polarnego wraz z układem poboru próby;

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nefelometru polarnego wraz z układem poboru próby;

2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie

z wymogami Zamawiającego.

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ –wraz z załącznikami od nr 3.1 do nr 3.5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model.

4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania)

w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych

i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia, na koszt własny, do wskazanych pomieszczeń, zainstalowania, montaż i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami

i wymogami w umowie (Załącznik nr 4 do SWZ).

6. Montaż aparatury badawczej odbędzie się w siedzibie zamawiającego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: stoły laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepustów dachowych).

7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu, instalacji i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

8. Gwarancja i rękojmia:

1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu jakościowego (protokół odbioru jakościowego stanowiący załącznik nr 4 do umowy).

3) Termin gwarancji może zostać wydłużony. Szczegóły w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

9. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław .

10. Warunki płatności:

1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: „Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać skrócony. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa nisko/średnio przepływowego pobornika pyłu zawieszonego wraz z wymiennymi głowicami i materiałami eksploatacyjnymi

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nisko/średnio przepływowego pobornika pyłu zawieszonego wraz z wymiennymi głowicami i materiałami eksploatacyjnymi;

2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie

z wymogami Zamawiającego.

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ –wraz z załącznikami od nr 3.1 do nr 3.5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model.

4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania)

w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych

i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia, na koszt własny, do wskazanych pomieszczeń, zainstalowania, montaż i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami

i wymogami w umowie (Załącznik nr 4 do SWZ).

6. Montaż aparatury badawczej odbędzie się w siedzibie zamawiającego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: stoły laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepustów dachowych).

7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu, instalacji i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

8. Gwarancja i rękojmia:

1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu jakościowego (protokół odbioru jakościowego stanowiący załącznik nr 4 do umowy).

3) Termin gwarancji może zostać wydłużony. Szczegóły w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

9. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław.

10. Warunki płatności:

1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: „Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać skrócony. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa spektrometru cząstek submikronowych wraz z układem poboru próby;

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa spektrometru cząstek submikronowych wraz z układem poboru próby;;

2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie

z wymogami Zamawiającego.

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ –wraz z załącznikami od nr 3.1 do nr 3.5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model.

4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania)

w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych

i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia, na koszt własny, do wskazanych pomieszczeń, zainstalowania, montaż i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami

i wymogami w umowie (Załącznik nr 4 do SWZ).

6. Montaż aparatury badawczej odbędzie się w siedzibie zamawiającego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: stoły laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepustów dachowych).

7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu, instalacji i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

8. Gwarancja i rękojmia:

1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu jakościowego (protokół odbioru jakościowego stanowiący załącznik nr 4 do umowy).

3) Termin gwarancji może zostać wydłużony. Szczegóły w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

9. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław .

10. Warunki płatności:

1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: „Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać skrócony. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielkości cząstek wraz z układem poboru próby;

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielkości cząstek wraz z układem poboru próby;

2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie

z wymogami Zamawiającego.

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ –wraz z załącznikami od nr 3.1 do nr 3.5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model.

4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania)

w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych

i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia, na koszt własny, do wskazanych pomieszczeń, zainstalowania, montaż i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami

i wymogami w umowie (Załącznik nr 4 do SWZ).

6. Montaż aparatury badawczej odbędzie się w siedzibie zamawiającego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: stoły laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepustów dachowych).

7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu, instalacji i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

8. Gwarancja i rękojmia:

1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu jakościowego (protokół odbioru jakościowego stanowiący załącznik nr 4 do umowy).

3) Termin gwarancji może zostać wydłużony. Szczegóły w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

9. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław

10. Warunki płatności:

1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: „Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać skrócony. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 251-666228
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Dostawa aethalometru do pomiarów współczynnika absorpcji węgla organicznego w powietrzu;

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ECO-MONITORING MAREK PAWŁOWSKI
Numéro national d'identification: 634-10-47-796
Ville: Katowice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 40-545
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 162 660.33 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 280 317.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Dostawa nefelometru polarnego wraz z układem poboru próby;

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ECO-MONITORING MAREK PAWŁOWSKI
Numéro national d'identification: 634-10-47-796
Ville: Katowice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 40-545
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 242 398.05 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 381 300.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Dostawa nisko/średnio przepływowego pobornika pyłu zawieszonego wraz z wymiennymi głowicami i materiałami eksploatacyjnymi

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atmoservice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane dalej P.P.H.U. Atmoservice sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7790020123
Ville: Poznań
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 60-111
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 85 104.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 106 328.58 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Dostawa spektrometru cząstek submikronowych wraz z układem poboru próby;

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: NGLab Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5212590262
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-234
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 517 868.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 732 504.44 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielkości cząstek wraz z układem poboru próby;

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: NGLab Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5212590262
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-234
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 286 672.50 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 428 037.54 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. OFERTA SKŁADA SIĘ Z:

1.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;

1.2. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ);

1.3. Opisu przedmiotu zamówienia - wypełniony i podpisany odpowiednio Załącznik nr 3.1 do 3.5 (przedmiotowy środek dowodowy).

1.4. (jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 pkt 3)-5) SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

1.5. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt I ppkt 2 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ)

1.6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ.

1.7. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ..

2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II 3 SWZ. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

4. Sposób komunikacji określono w rozdz. VIII SWZ.

5. Sposób składania ofert określono w rozdz. XI SWZ.

6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. III SWZ.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Szczegóły określa rozdz. XI pkt 8 SWZ.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp, nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp.

12 .Zamawiający nie przewiduje: zaliczek; opcji; zwrotu kosztów postępowania za wyj. art. 261 uPzp; zawarcia umowy ramowej; zastosowania aukcji elektronicznej; możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; zebrania Wykonawców

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją zgodnie z art. 121 uPzp.

14 .Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania.

15. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

18. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)

- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.

6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/07/2022