Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 425383-2022

04/08/2022    S149

Slovensko-Pliešovce: Lesnícke služby

2022/S 149-425383

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31577920
Poštová adresa: Lesnícka 23
Mesto/obec: Pliešovce
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96263
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@vlm.sk
Telefón: +421 455306101
Fax: +421 455306102
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vlm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: subjekt podľa § 8 Zákona
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Lesné hospodárstvo, správa lesov

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie ochrany lesného majetku - lesná stráž

Referenčné číslo: 436313
II.1.2)Hlavný kód CPV
77200000 Lesnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

Predmet zákazky sa delí na 2 časti:

1.) časť č. 1: Lesná stráž - Západné Slovensko

2.) časť č. 2: Lesná stráž - Východné Slovensko.

Rozdelenie predmetu zákazky sa jednotlivé časti je vymedzené územnou pôsobnosťou jednotlivých organizačných zložiek (odštepných závodov) verejného obstarávateľa.

Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 577 600.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Malacky, vojenský obvod Záhorie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, vo vojenskom obvode Záhorie v územnej pôsobnosti odštepného závodu Malacky, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Kežmarok.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, v územnej pôsobnosti odštepného závodu Kežmarok, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 066-174787
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/07/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36001058
Poštová adresa: Časť Pod lesom 283
Mesto/obec: Veľký Slavkov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05991
Štát: Slovensko
E-mail: jt@slesys.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 788 800.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 674 400.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/07/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36001058
Poštová adresa: Časť Pod lesom 283
Mesto/obec: Veľký Slavkov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05991
Štát: Slovensko
E-mail: jt@slesys.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 788 800.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 619 200.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/07/2022