Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 425383-2022

04/08/2022    S149

Slovensko-Pliešovce: Lesnícke služby

2022/S 149-425383

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31577920
Poštová adresa: Lesnícka 23
Mesto/obec: Pliešovce
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96263
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@vlm.sk
Telefón: +421 455306101
Fax: +421 455306102
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vlm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: subjekt podľa § 8 Zákona
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Lesné hospodárstvo, správa lesov

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie ochrany lesného majetku - lesná stráž

Referenčné číslo: 436313
II.1.2)Hlavný kód CPV
77200000 Lesnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

Predmet zákazky sa delí na 2 časti:

1.) časť č. 1: Lesná stráž - Západné Slovensko

2.) časť č. 2: Lesná stráž - Východné Slovensko.

Rozdelenie predmetu zákazky sa jednotlivé časti je vymedzené územnou pôsobnosťou jednotlivých organizačných zložiek (odštepných závodov) verejného obstarávateľa.

Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 577 600.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Malacky, vojenský obvod Záhorie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, vo vojenskom obvode Záhorie v územnej pôsobnosti odštepného závodu Malacky, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Kežmarok.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, v územnej pôsobnosti odštepného závodu Kežmarok, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 066-174787
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/07/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36001058
Poštová adresa: Časť Pod lesom 283
Mesto/obec: Veľký Slavkov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05991
Štát: Slovensko
E-mail: jt@slesys.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 788 800.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 674 400.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/07/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36001058
Poštová adresa: Časť Pod lesom 283
Mesto/obec: Veľký Slavkov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05991
Štát: Slovensko
E-mail: jt@slesys.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 788 800.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 619 200.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/07/2022