Bauleistung - 426099-2022

05/08/2022    S150

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Bau von Mülldeponien

2022/S 150-426099

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 143-407941)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA VELIKO TaRNOVO
Nationale Identifikationsnummer: 000133634
Postanschrift: pl. "Mayka Balgariya" No. 2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Maya Georgieva
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Telefon: +359 62619229
Fax: +359 62619231
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/15997

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изграждане на клетка 2 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45222110 Bau von Mülldeponien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата поръчка е изграждане (строителство) на клетка 2 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново.

Площадката за изграждане на клетка 2 е ситуирана югоизточно от с. Шереметя, на около 5 км. от град Велико Търново. Подходът е от съществуващ път, свързващ селата Шереметя и Драгижево, по новоизградена отсечка с дължина от около 150 м. Разположен е в имот № 014064 ЕКАТТЕ 83123, местност "Припора". Теренът на втора клетка е с голяма денивелация - между 299 и 327 метра надморска височина. Общата площ определена за втора клетка е 28 897 кв.м. и е в обхвата на РСУО регион Велико Търново. Капацитетът на клетките за депониране е определен в идеен проект на база прединвестиционно проучване и е изчислен въз основа на разработен масов баланс на отпадъците за региона.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 143-407941

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.5)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Стойност, без да се включва ДДС
Anstatt:

5217874.8

muss es heißen:

5231647.67

Abschnitt Nummer: II.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Стойност, без да се включва ДДС
Anstatt:

5217874.8

muss es heißen:

5231647.67

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 25/08/2022
muss es heißen:
Tag: 05/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 29/08/2022
muss es heißen:
Tag: 07/09/2022
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите за подбор. Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като възложителя няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл.4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

9. участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

10. участник, който не е декриптирал офертата си, респективно ценовото си предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП;

11. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП (съгл. чл. 35а, ал. 1-3 от ППЗОП).

12. в случаите на чл. 56, ал. 2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.

Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4, 7 и 8 по-горе също се декларират в част III от ЕЕДОП.

muss es heißen:

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, съгласно чл.40 и чл.41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите за подбор. Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като възложителя няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл.4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

9. участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

10. участник, който не е декриптирал офертата си, респективно ценовото си предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП;

11. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл.107, т.5 от ЗОП (съгл. чл.35а, ал. 1-3 от ППЗОП).

12. в случаите на чл.56, ал.2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.

Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4, 7 и 8 по-горе също се декларират в част III от ЕЕДОП.

Промяна от дата: 02.08.2022г.

В графика са направени следните промени:1.Подаване на оферти: от 25.08.2022г. става 05.09.2022г; 2.Отваряне на оферти: от 29.08.2022г. става 07.09.2022г.

В секция Параметри са направени следните промени:1.Публикувани нови файлове на: Документация-Dokumentaciya_SMR_sled_promyana.docx и Проект-PROEKT-ZP-sled_promyana.rar, съобразени с направените промени;2.Прогнозната стойност на поръчката е увеличена.

В секция Изисквания са направени следните промени:1.На въпрос „3.2.Представете Вашето ценово предложение, изготвено съгласно приложения образец“ е публикуван нов Образец 2.1.Количествено-стойностна сметка-Obrazec_2.1-KSS_sled_promyana.xlsx, съобразен с направените промени.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: