Lieferungen - 426727-2022

05/08/2022    S150

България-София: Касети с тонер

2022/S 150-426727

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция "Национална сигурност"
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: бул. "Черни връх" № 45
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Цветанка Димитрова
Електронна поща: tsvetanka.dimitrova@dans.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.dans.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12751
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/226728
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/226728
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника - по спецификация

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

"Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника - по спецификация" разделена на 3 обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 „Тонер касети и консумативи за принтерна техника „LEXMARK“ ;

- Обособена позиция № 2 „Тонер касети и консумативи за принтерна техника „PANTUM“;

- Обособена позиция № 3 „Тонер касети и консумативи за принтерна техника „XEROX“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 103 900.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тонер касети и консумативи за принтерна техника „LEXMARK“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

град София, бул. "Черни връх" № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, осъществявана чрез покупка на:

1. Тонер касети – 274 бр.

2. Коплект тонер касети – 7 бр. 

3. Барабанни модули (фотокондуктори) – 51 бр.

с работни характеристики и изисквания описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 830.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тонер касети и консумативи за принтерна техника „PANTUM"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

град София, бул. "Черни връх" № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, осъществявана чрез покупка на:

1. Тонер касети – 50 бр.

2. Барабанни модули (фото кондуктори)– 20 бр.

3. Комплект тонер касети - 20 бр.

с работни характеристики и изисквания описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 850.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тонер касети и консумативи за принтерна техника „XEROX“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

град София, бул. "Черни връх" № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, осъществявана чрез покупка на:

1. Тонер касети – 33 бр.

2. Барабанни модули (фото кондуктори)– 16 бр.

3. Консумативи - 1бр.

с работни характеристики и изисквания описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 220.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на

професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски

регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване по отношение на техническите и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключване на договор за обществена поръчка, определеният за изпълнител предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 %от стойността му без ДДС и документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, с изключение на документите по чл. 112, ал. 9 от ЗОП. Определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията

за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) дни и започва да тече от датата на подписване на договора за обществената поръчка. (Продължава в Раздел VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

I. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията.

II. Възложителят отстранява участник, за когото са налице следните основания и обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата:

1. основаниe по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. При наличие на основаниe за отстраняване, участникът има право да представи доказателства по чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат в сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2. обстоятелство по чл. 107 (без т. 2, б. "б") от ЗОП.

3. обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона;

4. обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират липсата на основания за отстраняване в ЕЕДОП, към който прилагат доказателства по чл. 56, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за лично състояние. В случай че участник е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, същият следва да представи копие от документ за създаване на обединението, от който да е видна информацията по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП. При изпълнение на обществената поръчка от обединение, участниците в обединението отговарят солидарно. Участниците в обединението следва да отговарят на условията за лично състояние. Подизпълнителите и участниците в обединението подават ЕЕДОП.

5. Установени в ценовото предложение неточности и/или несъответствия и/или пропуски и/или аритметични грешки в изчисленията.

6. Установено разминаване между общата стойност, предложена в приложеното ценово предложение и посочената в електронната платформа.

7. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция „Тонер касети и консумативи за друга принтерна техника” с общ брой артикули – 143 на обща стойност 21 100 лева без ДДС по реда, валиден за индивидуалната и стойност (директно по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), като общата и стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отварянето на офертите, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.

III. Плащането може да бъде извършено и 100 %авансово след представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства. Определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП до Комисията за защита на конкуренцията и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022