Lieferungen - 427121-2022

05/08/2022    S150

România-Iași: Maşini de validare a biletelor

2022/S 150-427121

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Iasi
Număr naţional de înregistrare: 4541580
Adresă: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Sector: -, Judet: Iasi
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700064
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Badarau
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telefon: +40 0232258190
Fax: +40 0232258190
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-iasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

”Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”

Număr de referinţă: 4541580/2022/28168
II.1.2)Cod CPV principal
30123100 Maşini de validare a biletelor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

”Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”

Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 9 779 998.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000 Lucrări de construcţii
51610000 Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare a informaţiilor
79930000 Servicii de proiectare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Municipiul Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

”Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”-conform documentatiei de atribuire

Valoare totală estimată este 9.785.174,36 lei fără TVA , din care:

- 211.395,23 lei fără TVA - elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

- 9.535.818,69 lei fără TVA - cheltuieli pentru investiția de bază, din care:

- C+M= 552.602,60 lei fără TVA

- utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj= 8.261.251,67 lei fără TVA

- active necorporale =720.613,31 lei fără TVA

- cheltuieli conexe organizării de șantier = 1.351,11 lei fără TVA

- 37.960,44 lei fără TVA - servicii de asistență tehnică

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice - 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute: 518.089,67 lei fără TVA .

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Componenta tehnică –Termenul de garantie acordat sistemului integrat de e-ticketing ( exprimat in luni) / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

II.2.14)Informații suplimentare

Finanțarea se va realiza din fonduri UE nerambursabile (85%), buget de stat (13%) și bugetul local (2%),

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 055-140734
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 90182
Titlu:

servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RADCOM
Număr naţional de înregistrare: RO 3939511
Adresă: Strada GEORGE CONSTANTINESCU, Nr. 2 C, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020339
Țară: România
E-mail: dragos.benescu@radcom.ro
Telefon: +40 212321039
Fax: +40 212321068
Adresă internet: www.radcom.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 785 174.36 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 779 998.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Iasi - Serviciul Achizitii Publice
Adresă: BL. Stefan Cel Mare si Sfant nr. 11
Localitate: Iasi (Iasi)
Cod poștal: 700064
Țară: România
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telefon: +40 0232267582/189
Fax: +40 0258190
Adresă internet: www.primaria-iasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022