Lieferungen - 427410-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łódź: Olej napędowy

2022/S 150-427410

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 472071833
Adres pocztowy: ul. Zgierska 47
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-446
Państwo: Polska
E-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/web/kmpsp-lodz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Numer referencyjny: MK.2370.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych, w formie tankowania do zbiorników samochodów służbowych, sprzętu silnikowego oraz do kanistrów będących w użytkowaniu Zamawiającego, w poniższych łącznych, szacunkowych maksymalnych ilościach:1) olej napędowy - 375 000 litrów,2) benzyna bezołowiowa 95 - 45 000 litrów, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 704 722.22 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych w okresie maksymalnie 36 miesięcy w maksymalnych ilościach: olej napędowy - 375 000 litrów, benzyna bezołowiowa 95 - 45 000 litrów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: opust cenowy / Waga: 60 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-223828
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 610188201
Adres pocztowy: Chemików 7
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-411
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 968 650.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 704 722.22 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022