Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 427410-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łódź: Olej napędowy

2022/S 150-427410

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 472071833
Adres pocztowy: ul. Zgierska 47
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-446
Państwo: Polska
E-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/web/kmpsp-lodz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Numer referencyjny: MK.2370.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych, w formie tankowania do zbiorników samochodów służbowych, sprzętu silnikowego oraz do kanistrów będących w użytkowaniu Zamawiającego, w poniższych łącznych, szacunkowych maksymalnych ilościach:1) olej napędowy - 375 000 litrów,2) benzyna bezołowiowa 95 - 45 000 litrów, w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 704 722.22 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych w okresie maksymalnie 36 miesięcy w maksymalnych ilościach: olej napędowy - 375 000 litrów, benzyna bezołowiowa 95 - 45 000 litrów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: opust cenowy / Waga: 60 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-223828
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 610188201
Adres pocztowy: Chemików 7
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-411
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 968 650.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 704 722.22 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022