Lieferungen - 427475-2022

05/08/2022    S150

Polen-Toruń: Kies, Sand, Schotter und Aggregate

2022/S 150-427475

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postanschrift: ul. Okólna 37
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: 12wog@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://12wog.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Wojskowa Jednostka Budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kruszywa łamanego stosowanego jako podbudowa w nawierzchni dróg na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Toruniu

Referenznummer der Bekanntmachung: D/27/12WOG/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14210000 Kies, Sand, Schotter und Aggregate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA ŁAMANEGO STOSOWANEGO JAKO PODBUDOWA W NAWIERZCHNI DRÓG NA TEREN OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO W TORUNIU. Zakres zamówienia obejmuje: zakup, ważenie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w miejscowości Toruń. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne oraz jakościowe z zachowaniem normy: PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1:2010.Dostawa sukcesywna, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przed dostawą musi uzgodnić termin i wielkość dostawy na minimum 48 godzin przed zaplanowaną czynnością.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 929 250.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14212200 Zuschlagstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA ŁAMANEGO STOSOWANEGO JAKO PODBUDOWA W NAWIERZCHNI DRÓG NA TEREN OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO W TORUNIU. Zakres zamówienia obejmuje: zakup, ważenie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w miejscowości Toruń. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne oraz jakościowe z zachowaniem normy: PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1:2010.Dostawa sukcesywna, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przed dostawą musi uzgodnić termin i wielkość dostawy na minimum 48 godzin przed zaplanowaną czynnością.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP w przedmiotowym postępowaniu.

Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości asortymentu w ramach zawartej Umowy, do ilości określonych w ust. 1 i załączniku nr 1 do projektu umowy, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą cena jednostkowa wskazana w ofercie Wykonawcy;

Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określany bieżącymi potrzebami Zamawiającego;

Zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji oraz warunki i terminy są takie same jak dla zamówień realizowanych dla zakresu podstawowego umowy;

Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Chęć skorzystania z prawa opcji, Zamawiający potwierdzi w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-246948
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kruszywa łamanego stosowanego jako podbudowa w nawierzchni dróg na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Toruniu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GEOTRANS S.C.
Nationale Identifikationsnummer: 6652803892
Ort: KONIN
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 929 250.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP wykonawcę: Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: informacja z KRK, odpis właściwego rejestru lub CEiDG, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: jak w pkt. VI, 4.1.
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022