Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 427665-2022

05/08/2022    S150

România-Miercurea Ciuc: Truse de diagnosticare

2022/S 150-427665

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CORAX-BIONER CEU
Număr naţional de înregistrare: 18373193
Adresă: Strada: Sarkadi Elek, nr. 53
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Țară: România
Persoană de contact: Csongor Orban
E-mail: coraxbionerceu@gmail.com
Telefon: +40 745003337
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.coraxbionerceu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetare dezvoltare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie consumabile pentru dezvoltare linii celulare II_revenire

Număr de referinţă: 1331275652
II.1.2)Cod CPV principal
33141625 Truse de diagnosticare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Trusa Elisa determinare concentratie Ipilimumab, Trusa Elisa determinare concentratie Nivolumab.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel: 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor AC va răspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 90 060.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Municipiul Miercurea Ciuc

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Trusa de clonare pentru Nivolumab si Ipilimumab in celule CHO, 2. Trusa Elisa determinare concentratie Ipilimumab, 3. Trusa

Elisa determinare concentratie Nivolumab 4. Pipete serologice de 10 ml, 5. Pipete serologice de 50 ml, 6. Pipetor automat

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

121100-DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE DE ANTICORPI MONOCLONALI LA SEDIUL FIRMEI SC CORAX BIONER CEU SA

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 101-279216
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 78
Titlu:

Contract de funizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Elta 90 Medical Research SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 27344880
Adresă: Strada Nicolae G.Caramfil, Nr. 22 A, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: office@elta90mr.ro
Telefon: +40 212322694
Fax: +40 212322696
Adresă internet: www.elta90mr.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 90 065.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 90 060.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022