Lieferungen - 427878-2019

Submission deadline has been amended by:  478481-2019
12/09/2019    S176    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brzozów: Elektryczność

2019/S 176-427878

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzozów
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Brzozów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 36-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Data, Radosław Oleniacz
E-mail: zp@brzozow.pl
Tel.: +48 133061061
Faks: +48 134341055

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.brzozow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.brzozow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/brzozow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek finansowanych z budżetu gminy Brzozów na lata 2020-2021

Numer referencyjny: ZP.271.9.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek finansowanych z budżetu gminy Brzozów na lata 2020-2021 w następujących

Ilościach:

Taryfa Ilość PPE (szt.) Zapotrzebowanie (MWh)

C11 188 2780;

C12b 7 432;

C21 8 1780;

G11 2 8.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z regulacjami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowe sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną w gminie Brzozów określa się na 5000 MWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 373 402.60 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów mienia komunalnego i jednostek finansowanych z budżetu gminy Brzozów na lata 2020-2021 w następujących

Ilościach:

Taryfa Ilość PPE (szt.) Zapotrzebowanie (MWh)

C11 188 2780;

C12b 7 432;

C21 8 1780;

G11 2 8.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z regulacjami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowe sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną w gminie Brzozów określa się na 5000 MWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązującą umowę na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, sala narad pok. nr 118.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej)

1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, czyli tych o których mowa w rozdz. VI pkt 2

Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

III. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

IV. 1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w następującym zakresie:

1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto, wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,

2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

3) zmiany ilości punktów poboru energii, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego,

4) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży,

5) zmiany wielkości mocy umownych i grup taryfowych,

6) zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

2. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 - która to zmiana wchodzi automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 – która to zmiana wchodzi automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019