Lieferungen - 427879-2022

05/08/2022    S150

Polska-Katowice: Urządzenia i wyroby do radioterapii

2022/S 150-427879

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowickie Centrum Onkologii
Adres pocztowy: Raciborska 26
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Tel.: +48 324200420
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kco.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

Numer referencyjny: KCO/PN/16/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym w ramach programu zdrowotnego „Narodowa Strategia Onkologiczna” pn: „Doposażenie zakładów radioterapii” na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, w podziale na:

Pakiet nr 1 – system planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem - Szczegółowy opis, parametry i wymogi dla Pakietu nr 1 określa Załącznik nr 4 do SWZ.

Pakiet nr 2 - system planowania radioterapii - stacje lekarskie wraz z niezbędnym sprzętem – Szczegółowy opis, parametry i wymogi dla Pakietu nr 2 określa Załącznik nr 4 do SWZ.

Pakiet nr 3 - serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 1.

Pakiet nr 4 - serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 2.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 285 480.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii 40-074 Katowice ul. Raciborska 27

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 - system planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena brutto za dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej, dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, oprogramowania o którym mowa w Pakiecie nr 1 / Waga: 5.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 55.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii 40-074 Katowice ul. Raciborska 27

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 - system planowania radioterapii - stacje lekarskie wraz z niezbędnym sprzętem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena brutto za dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej, dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, o którym mowa w Pakiecie nr 2 / Waga: 5.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 55.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii 40-074 Katowice, ul. Raciborska 27

II.2.4)Opis zamówienia:

36 miesięczny serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii –w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w godzinach / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w dniach / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 27

II.2.4)Opis zamówienia:

36 miesięczny serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii –w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w godzinach / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w dniach / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 058-151439
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KCO/PN/16/2022
Część nr: 1
Nazwa:

zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 010765516
Adres pocztowy: ul. Wiertnicza 84
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-952
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 977 693.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KCO/PN/16/2022
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 010765516
Adres pocztowy: ul. Wiertnicza 84
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-952
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 790 683.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 343 047.26 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KCO/PN/16/2022
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet nr 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 010765516
Adres pocztowy: ul. Wiertnicza 84
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-952
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 369 360.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KCO/PN/16/2022
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet nr 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 010765516
Adres pocztowy: ul. Wiertnicza 84
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-952
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 147 744.00 PLN / Najdroższa oferta: 299 826.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022