Lieferungen - 427963-2022

05/08/2022    S150

Polen-Warschau: Lehrmittel

2022/S 150-427963

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 135-383254)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nationale Identifikationsnummer: 5250005828
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-091
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Zasińska
E-Mail: aez@wum.edu.pl
Telefon: +48 225720723
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dzp.wum.edu.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: AEZ/S-083/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, trenażerów w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 11.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio dla pakietu Załączniki nr 2.1 – 2.11 do SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 135-383254

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 10
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 21

muss es heißen:

Okres w dniach: 56

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy.

3. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

4. W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

5. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

6. Wykonawca powinien zapoznać się ze niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

7. Podmiotowe środki dowodowe:

1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

3) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, Zamawiający nie określa wymagań

8.Przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiającego nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

9. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Administratorem danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXVII SWZ

muss es heißen:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy.

3. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

4. W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

5. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

6. Wykonawca powinien zapoznać się ze niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

7. Podmiotowe środki dowodowe:

1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

3) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, Zamawiający nie określa wymagań

8.Przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ.

9. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Administratorem danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXVII SWZ

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/08/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 29/08/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 15/11/2022
muss es heißen:
Tag: 26/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/08/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/08/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: