Lieferungen - 428040-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łódź: System monitorowania pacjentów

2022/S 150-428040

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 109-307266)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Adres pocztowy: ul. Rzgowska 281/289
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93 - 338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kierzek
E-mail: magdalena.kierzek@iczmp.edu.pl
Tel.: +48 422711895
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iczmp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/28/2022 – Dostawa sprzętu medycznego do monitorowania pacjenta dla Instytutu „CZMP”

Numer referencyjny: ZP/28/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33195000 System monitorowania pacjentów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do monitorowania pacjenta dla Instytutu „CZMP”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 109-307266

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/11/2022
Powinno być:
Data: 23/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: