Lieferungen - 428146-2019

12/09/2019    S176

Polen-Katowice: Netzkomponenten

2019/S 176-428146

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 003502660
Postanschrift: al. Korfantego 117/119
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-156
Land: Polen
E-Mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Telefon: +48 322004691
Fax: +48 322004692

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.katowice.sa.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pamięci masowych, systemów kopii zapasowych i przełączników sieciowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-060-10/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32422000 Netzkomponenten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowych, systemów kopii zapasowych i przełączników sieciowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pamięć masowa

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pamięć masowa typ 1 - NAS Tower – 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji (T) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji (G) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Porty Gigabit Ethernet z interfejsem RJ45 (E) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Pamięć RAM (R) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systemy backup

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

System backupu typ 1 - biblioteka taśmowa – 2 szt., system backupu typ 1 - RDX – 2 szt., system backupu typ 1 - system deduplikacji danych typ 1 – 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji (T) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji – biblioteka taśmowa (G1) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji – RDX (G2) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Ilość zainstalowanych napędów LTO-6 – biblioteka taśmowa (N) / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Łączna liczba zainstalowanych slotów na taśmy w autoloaderze – biblioteka taśmowa (S) / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Ilość dostarczonych taśm LTO-6 – biblioteka taśmowa (D) / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przełączniki sieciowe zarządzalne

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Switch typ 3 - zarządzalny rack L2 – 3 szt., switch typ 5 - zarządzalny rack L3 – 9 szt., switch typ 5 - wersja 1 - zarządzalny rack L3 – 31 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji dla switch typ 3 (G1) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji dla switch typ 5 (G2) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji dla switch typ 5 wersja 1 (G3) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji (T) / Gewichtung: 16
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przełącznik sieciowy modularny

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Switch typ 6 - modularny rack L3 – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji (G) / Gewichtung: 18
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji (T) / Gewichtung: 22
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:

Dot. części 1 [Pamięć masowa] w wysokości nie mniejszej niż 3 200,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście złotych i zero groszy);

Dot. części 2 [Systemy backup] w wysokości nie mniejszej niż 96 600,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i zero groszy);

Dot. części 3 [Przełączniki sieciowe zarządzalne w wysokości nie mniejszej niż 155 100,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych i zero groszy);

Dot. części 4 [Przełącznik sieciowy modularny] w wysokości nie mniejszej niż 9 800,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy).

W przypadku składnia ofert częściowych, na 2 lub więcej części Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku dla każdej części odrębnie tj. dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla poszczególnych części.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca i podmioty muszą łącznie spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dot. Części 1 [Pamięć masowa] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych i/lub systemów backup o wartości nie mniejszej niż 3 200,00 PLN netto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych i zero groszy;

Dot. części 2 [Systemy backup] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych i/lub systemów backup o wartości nie mniejszej niż 96 600,00 PLN netto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i zero groszy);

Dot. części 3 [Przełączniki sieciowe zarządzalne] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 155 100,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych i zero groszy);

Dot. części 4 [Przełącznik sieciowy modularny] wykonał co najmniej 1 zamówienie (na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 9 800,00 PLN netto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy).

Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie musi spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca lub co najmniej jeden z podmiotów musi spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek w całości.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów: wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Sąd Apelacyjny w Katowicach, al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, POLSKA, pok. 111

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ilekroć w ogłoszeniu odwołuje się do ustawy lub artykułów ustawy, o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczy to artykułów ustawy z dnia 29.1.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio dla części zamówienia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, Pozostałe wymogi wskazano w SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wskazanych w par. 5 punkty 1 do 6 i punkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia zw. dalej Rozporządzeniem.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się par. 7 Rozporządzenia.

7. W zakresie nie uregulowanym w ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.

8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w SIWZ.

9. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio w wysokości:

dot. części 1 [Pamięć masowa] w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych i zero groszy);

dot. części 2 [Systemy backup] w wysokości 9 600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych i zero groszy);

dot. części 3 [Przełączniki sieciowe zarządzalne] w wysokości 15 500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy);

dot. części 4 [Przełącznik sieciowy modularny] w wysokości 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych i zero groszy.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia kwoty wadium określone dla każdej części podlegają zsumowaniu. Zaleca się wniesienie wadium odrębnie dla każdej części.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019