Lieferungen - 428178-2019

12/09/2019    S176

România-Constanța: Pachete software pentru gestionarea licenţelor

2019/S 176-428178

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Navală Română
Număr naţional de înregistrare: 11055818
Adresă: Incintă port nr. 1
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900900
Țară: România
Persoană de contact: Raluca Alina Mușat
E-mail: rmusat@rna.ro
Telefon: +40 372419810
Fax: +40 241616229
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.portal.rna.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Siguranța navigației

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Licenţe software Microsoft pe 3 ani

Număr de referinţă: 11055818_2019_PAAPD1067423
II.1.2)Cod CPV principal
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea Navală Română utilizează licențe Microsoft de tip EAS la care valabilitatea expiră în anul 2019. În vederea asigurării îndeplinirii obiectivului tactic „Licențiere software Microsoft pe o perioadă de 3 ani” este necesară înlocuirea software-ului vechi Microsoft instalat pe echipamentele A.N.R. cu software Microsoft de ultimă generație.

Termenul limită până la care se pot solicitat clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: în a 19-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 351 772.20 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
79980000 Servicii de abonare
80533100 Servicii de formare în informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Incinta port nr. 1, 900900 Constanta.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. denumire, descriere, cod, buc.:

1) Exchange Server — Enterprise ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 395-02412, 1;

2) Exchange Server — Standard ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL 312-02177, 1;

3) SQL Svr Standard Core SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 7NQ-00302, 2;

4) Windows Server STD CORE WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 9EM-00562, 120;

5) M365 E3 From SA Unified M365 E3 FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAD-33200, 200;

6) Office Standard OfficeStd ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 021-08255, 200;

7) Core CALClient Access License CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL W06-01066, 200;

8) WIN ENT per DVC WINENTperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm KV3-00356, 200.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de livrare licenţe pt. anul I / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 092-221633
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 90175
Titlu:

Licențe software Microsoft pe 3 ani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dendrio Solutions
Număr naţional de înregistrare: RO 11973883
Adresă: Str. Timişoara nr. 66, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061331
Țară: România
E-mail: lucian.bratu@bittnet.ro, office@dendrio.com, serban.prejoianu@dendrio.com, mihai.neagoe@dendrio.com
Telefon: +40 213032070
Fax: +40 215271698
Adresă internet: www.dendrio.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 357 246.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 351 772.20 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul Juridic şi Contencios
Adresă: Incintă port Constanţa nr. 1, clădire ANR, etaj IX
Localitate: Constanța
Cod poștal: 900900
Țară: România
E-mail: rna@rna.ro
Telefon: +40 372419815
Fax: +40 372419807
Adresă internet: www.rna.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019