Lieferungen - 428183-2019

12/09/2019    S176

România-Sibiu: Camioane basculante

2019/S 176-428183

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Direcția Silvică Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550399
Țară: România
Persoană de contact: Radu Claudiu
E-mail: achizitii@sibiu.rosilva.ro
Telefon: +40 269242411
Fax: +40 269214970
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dssibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare autobasculantă 6x4-4 cu benă și macara cu bază turnată, specială pentru încărcat-descărcat bușteni în sistem leasing 3 ani la D.S. Sibiu

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
34134200 Camioane basculante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare autobasculanta 6x4-4 cu bena minim 14,2 m3 si macara in sistem leasing financiar 3 ani.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 181 174.60 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66114000 Servicii de leasing financiar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu, Calea Dumbravii nr. 140.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 buc. autobasculanta cu macara in sistem leasing financiar 3 ani.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Frana de incetinire primara (pe motor) de minim 620 kW la orice viteza de deplasare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: ESP sistem electronic de stabilitate / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 124-302266
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3517
Titlu:

Contract furnizare autobasculantă 6x4-4 cu benă și macara cu bază turnată, specială pentru încărcat bușteni D.S. Sibiu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MHS Truck&Bus S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 21570837
Adresă: Str. Iuliu Maniu nr. 592A, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: claudia.iordache@man.ro, ionut.motoroiu@man.ro, raluca.spatar@man.ro, stelian.crit@man.ro, vlad.oprisescu@man.ro
Telefon: +40 214075900
Fax: +40 214075979
Adresă internet: www.man.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 189 815.50 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 181 174.60 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Achiziții al Direcției Silvice Sibiu
Adresă: Calea Dumbrăvii nr. 140
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550399
Țară: România
Telefon: +40 269242411
Fax: +40 269214970
Adresă internet: www.dssibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019