Lieferungen - 428186-2019

12/09/2019    S176

Polska-Poznań: Meble

2019/S 176-428186

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294469
Faks: +48 618294012

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amu.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Numer referencyjny: ZP/1977/D/19
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz foteli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

2. Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy prezentację w postaci zmontowanego łóżka z szufladą, na część 2 prezentację w postaci krzeseł konferencyjnych oraz kontenerów i foteli obrotowych. Wymaga się, aby meble i krzesła były wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w taki sposób aby Zamawiający mógł dokonać oceny technicznej według opisanych w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2 parametrów. Nie jest wymagane aby meble wymagane na prezentację wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce płyty, stelaża, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Nie ma możliwości uzupełnienia prezentacji na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy oceny techniczna prezentacji stanowi kryterium oceny ofert.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 437 027.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie DS. Babilon

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39143110 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39143112 Materace
39141100 Regały
39141300 Szafy
39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie DS. Babilon

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy prezentację w postaci zmontowanego łóżka z szufladą, na część 2 prezentację w postaci krzeseł konferencyjnych oraz kontenerów i foteli obrotowych. Wymaga się, aby meble i krzesła były wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w taki sposób aby Zamawiający mógł dokonać oceny technicznej według opisanych w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2 parametrów. Nie jest wymagane aby meble wymagane na prezentację wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce płyty, stelaża, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Nie ma możliwości uzupełnienia prezentacji na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy oceny techniczna prezentacji stanowi kryterium oceny ofert. Dostarczona prezentacja musi zostać opisana (nazwa wykonawcy).

Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble:

Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w części 1, 2, 3 - poz. nr 5-8 Załącznika C do SIWZ). Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (dotyczy części 3, poz. nr 1-4 Załącznika C do SIWZ). Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w Istotnych postanowień do umowy. Czas reakcji: czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia wady przedmiotu zamówienia liczony od momentu zgłoszenia i wynosi do 2 dni roboczych. Usunięcie wady przedmiotu zamówienia, do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie. Po 3 naprawach gwarancyjnych danego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje wymiana przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje koszt części i serwisu. Serwis w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych na przedmiot umowy ponosi Wykonawca.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna - jakość wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 500,00 PLN.

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 8 tygodni (termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39130000 Meble biurowe
39711110 Chłodziarkozamrażarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy prezentację w postaci zmontowanego łóżka z szufladą, na część 2 prezentację w postaci krzeseł konferencyjnych oraz kontenerów i foteli obrotowych. Wymaga się, aby meble i krzesła były wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w taki sposób aby Zamawiający mógł dokonać oceny technicznej według opisanych w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2 parametrów. Nie jest wymagane aby meble wymagane na prezentację wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce płyty, stelaża, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Nie ma możliwości uzupełnienia prezentacji na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy oceny techniczna prezentacji stanowi kryterium oceny ofert. Dostarczona prezentacja musi zostać opisana (nazwa wykonawcy).

9. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble:

Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w części 1, 2, 3 - poz. nr 5-8 Załącznika C do SIWZ). Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (dotyczy części 3, poz. nr 1-4 Załącznika C do SIWZ). Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w Istotnych postanowień do umowy. Czas reakcji: czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia wady przedmiotu zamówienia liczony od momentu zgłoszenia i wynosi do 2 dni roboczych. Usunięcie wady przedmiotu zamówienia, do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie. Po 3 naprawach gwarancyjnych danego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje wymiana przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje koszt części i serwisu. Serwis w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych na przedmiot umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiający określa warunki gwarancji i serwisu na sprzęt AGD:

Wykonawca w części 1 na dostarczony sprzęt AGD udziela 24-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołów odbioru, o którym mowa w Istotnych postanowień do umowy. Czas reakcji: czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia lub wady sprzętu AGD liczony od momentu zgłoszenia wynosi do 72 godziny.

Usunięcie uszkodzenia lub wady sprzętu AGD, do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie. Po 3 naprawach gwarancyjnych danego sprzętu AGD Zamawiającemu przysługuje wymiana uszkodzonego lub wadliwego sprzętu AGD na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje koszt części i serwisu. Serwis w miejscu użytkowania sprzętu AGD. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu AGD ponosi Wykonawca. Do każdego sprzętu AGD zostaną dostarczone karty gwarancyjne z instrukcjami obsługi w języku polskim. Postanowienia dotyczące warunków gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej dostarczonej zgodnie z niniejszymi zapisami nie mogą być sprzeczne lub niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia sprzeczności lub niezgodności obowiązują zapisy niniejszej umowy. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt AGD niezależnie od gwarancji producenta. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych na sprzęt AGD ponosi Wykonawca.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN

Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 i części 3 nastąpi w terminie: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy (termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni - dla części 2 i części 3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł i foteli biurowych do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100 Fotele
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł i foteli biurowych do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble:

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w części 1, 2, 3 - poz. nr 5-8 Załącznika C do SIWZ). Wykonawca udzieli minimum 60-miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (dotyczy części 3, poz. nr 1-4 Załącznika C do SIWZ). Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w Istotnych postanowień do umowy. Czas reakcji: czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia wady przedmiotu zamówienia liczony od momentu zgłoszenia i wynosi do 2 dni roboczych. Usunięcie wady przedmiotu zamówienia, do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie. Po 3 naprawach gwarancyjnych danego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje wymiana przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje koszt części i serwisu. Serwis w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych na przedmiot umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca załączy do oferty dokumenty (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B, C do SIWZ. Dokumenty winny być złożone z wyraźnym wskazaniem, których pozycji formularza cenowego dotyczą, tak aby można było przyporządkować dany dokument (certyfikat lub atest) konkretnej pozycji formularza cenowego. Atesty winny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Certyfikaty winny być wystawione przez uprawnioną niezależną jednostkę certyfikującą, oceniającą zgodność. Wszystkie dokumenty (certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty) muszą być złożone osobno dla każdego wymienionego mebla.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 i części 3 nastąpi w terminie: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy (termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni - dla części 2 i części 3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 104-251634
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie DS. Babilon

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OVVO Marlena Rejczak
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 22
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 283 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 284 565.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Unikat sp.j. P. Kasprzak, K. Moellenbrock
Adres pocztowy: ul. Dobrepole 38
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-324
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 97 322.68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 97 085.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł i foteli biurowych do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Balma Salon Firmowy Poznań Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Głogowska 157
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-126
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 67 345.53 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 377.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.

2. Na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu oferty w części 1 tj. prezentacji w postaci zmontowanego łóżka, krzesła, kontenera i fotela obrotowego. Zgodnie z art. 10c ust. 2 składanie prezentacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1113, 1250, 1823, oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie i miejscu wskazanym w zgodnie z zapisami rozdz. VI ust. 2 pkt 6 tabeli. Prezentację w postaci zmontowanych mebli i krzeseł należy złożyć w terminie złożenia oferty tj.

1. łóżko z szufladą należy dostarczyć do DS. Babilon, ul. Dożynkowa 9B, Poznań, POLSKA;

2. krzesło konferencyjne dla Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz krzesło konferencyjne dla Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, kontener i fotel obrotowy dla działu administracyjno-gospodarczego oraz kontener i fotel obrotowy do Uczelnianego centrum Innowacji i Transferu Technologii należy dostarczyć do Collegium Martineum, ul. św. Marcin 78, Poznań, POLSKA. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Do oferty należy dołączyć: dokument JEDZ, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Karta katalogowa dla mebli złożonych do prezentacji tj. łóżka z szufladą (poz. nr 1 Załącznika A do SIWZ), krzesła konferencyjnego (poz. nr 2 Załącznika B do SIWZ), krzesła konferencyjnego (poz. nr 9 Załącznika B do SIWZ), kontenera (poz. nr 18 Załącznika B do SIWZ) i krzesła obrotowego (poz. nr 27 Załącznika B do SIWZ) oraz kontenera (poz. nr 30 Załącznika B do SIWZ), fotel obrotowy (poz. nr 39 Załącznika B do SIWZ) w celu oceny zgodności zaprezentowanych mebli z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

— karta katalogowa - do każdego oferowanego mebla/sprzętu Wykonawca winien załączyć osobną kartę katalogową (zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 7 SIWZ). Nie dotyczy kart katalogowych mebli, które zostały złożone wraz z ofertą w celu oceny zgodności zaprezentowanych mebli z opisem przedmiotu zamówienia,

— dokumenty (certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B, C do SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, POLSKA, +48 618294000, www.amu.edu.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019