Fournitures - 42822-2022

26/01/2022    S18

Roumanie-Constanța: Équipements médicaux

2022/S 018-042822

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
Numéro national d'identification: 15113490
Adresse postale: Strada: Ferdinand, nr. 100
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900709
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Gheorghe Arnautu
Courriel: spitalinf@yahoo.com
Téléphone: +40 241484522
Fax: +40 241615491
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.infectioaseconstanta.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135640
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ 2 LOTURI 2022

Numéro de référence: 15116490202116
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare, pe loturi, de echipamente si aparatura medicala, astfel:

Lot 1 Vitrina frigorifica si congelator pentru laborator

Lot 2 Echipamente de laborator generale si IVD

Valoarea totală estimată fără TVA: 690.650,17 lei fara TVA, astfel:

Lot 1 Vitrina frigorifica si congelator pentru laborator - 115.669,17 lei fara TVA

Lot 2 Echipamente de laborator generale si IVD - 574.981,00 lei fara TVA

Achizitionarea aparaturii si echipamentelor medicale care fac obiectul prezentei documentatii de atribuire, este de o importanta deosebita pentru Spitalul de boli infectioase Constanta, deoarece contribuie la:

- Consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, in contextul COVID-19

- Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Durata de livrare a echipamentelor, nu va depăşi durata maximă de livrare de:

- Pentru lotul nr. 1 - 60 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă

- Pentru lotul nr. 2 - 60 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă

Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de maxim 120 zile si cuprinde:

a) Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde:

- Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea auroritatii contractante

- perioada aferenta montajului, testarii, punerii in functiune. La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal de montaj, testare, punere in functiune

- perioada aferenta instruirii personalului care va deservi echipamentele. La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele

La stabilirea duratei de livrare propusa pentru fiecare echipament, ofertantii vor avea in vedere ca aceasta sa cuprinda toate etapele enumerate.

b) Perioada aferenta facturarii si efectuarii platilor. Plata facturilor emise se va efectua in termen de 45 zile de la emiterea acestora.

a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile

Termenul de 20 zile se compune din:

10 zile pentru solicitarea de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor

6 zile pentru raspunsul la solicitarile de clarificari

4 zile pentru validare ANAP anterior termenului de raspuns

b) Numarul de zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde consolidate la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile (6 zile pentru raspunsul la solicitarile de clarificari si 4 zile pentru validare ANAP anterior termenului de raspuns)

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 690 650.17 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Vitrina frigorifica si congelator pentru laborator

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
42513210 Présentoirs frigorifiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA

II.2.4)Description des prestations:

Vitrina frigorifica 5 BUC , congelator pentru laborator 1BUC

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 115 669.17 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Echipamente de laborator generale si IVD

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33124100 Appareils de diagnostic
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA

II.2.4)Description des prestations:

SCAUN RECOLTARE 10BUC , AUTOCLAV LABORATOR 1BUC , CENTRIFUGĂ 1 BUC , ANALIZATOR AUTOMAT DE CHEMILUMINESCENȚĂ CU PC,UPS, IMPRIMANTĂ 1 BUC , ANALIZATOR COMPLET AUTOMAT DE BIOCHIMIE CU PC, UPS, IMPRIMANTĂ ȘI STAȚIE DE APĂ 1 BUC , ANALIZATOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE - CHEMILUMINESCENȚĂ CU PC, UPS, IMPRIMANTĂ 1 BUC , APARAT QPCR/REAL TIME CU INDUCȚIE MAGNETICĂ 1 BUC

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 574 981.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici (ofertanți/terți susținători /subcontractanții) trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

- Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul.

- Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

Manager – Prof Univ Dr Cambrea Simona Claudia ,

Director Medical Sef Lucrari Dr Dumea Elena

Director Financiar Contabil – Ec Popa Nina

Ec.Arnautu Gheorghe - Sef Serv AATIAT,

Dr Carp Dalia Sorina – medic sef laborator

Dr Dumitrescu Petronela Anca – medic laborator

Dr Resul Ghiulendan medic anatomie patologica

As Soitarau Marilena asistent sef sectia adulti 1

As Ionescu Mirela asistent sef sectia adulti 2

As Punga Mariana asistent sectia HIV

Dr Mitan Iuliana Romelia - medic ATI

Ursachi Cristian - Ing Compartiment Achizitii Contractare

Tica Alexandra – Economist Compartiment Achizitii Contractare

Samara Stela - Economist Compartiment Achizitii Contractare

Stavarache Iuliana - Economist Compartiment Achizitii Contractare

As Lascu Florentina – asistent sef sectia copii

Ioana Chițac – expert achizitii publice

Alexandru Vasile Moise – expert tehnic echipamente si dispozitive medicale

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente justificative, astfel:

a) avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform art.889 alin 1 din Lega 95/2006);

b) avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate (conform art.889 alin 1 din Lega 95/2006).

Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 193 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante.

Avizele trebuie sa fie valabile la data prezentarii.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/03/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 04/07/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/03/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA - compartiment achizitii contractare
Adresse postale: B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA
Ville: Constanta
Code postal: 900709
Pays: Roumanie
Courriel: spitalinf@yahoo.com
Téléphone: +40 241484522
Fax: +40 241615491
Adresse internet: www.infectioaseconstanta.ro/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022