Dienstleistungen - 428307-2022

05/08/2022    S150

Polen-Jasło: Gebäudereinigung

2022/S 150-428307

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
Nationale Identifikationsnummer: 521-30-17-228
Postanschrift: ul. Rynek 18 B
Ort: Jasło
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Armata, Marcin Wolski e-mail: zampubl_jaslo@zus.pl Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.30 – 14.30
E-Mail: zampubl_jaslo@zus.pl
Telefon: +48 134437970
Fax: +48 134437970
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zus.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/zus
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/zus
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Referenznummer der Bekanntmachung: 130000/271/4/2022-ZAP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalnych usług sprzątania w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

Usługa sprzątania obejmowała będzie następujące czynności:

1) utrzymanie czystości w obiektach Zakładu;

2) utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego na posesji, w tym zabiegi pielęgnacyjne niskich krzewów;

3) odśnieżanie dachów na obiektach;

4) czyszczenie rynien oraz rewizji rur spustowych;

5) zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środki higieniczne;

6) mycie okien w obiektach;

7) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;

8) monitorowanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie sprzątania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33770000 Hygienepapier
39830000 Reinigungsmittel
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
33741100 Handreiniger
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Oddział ZUS w Jaśle, Inspektorat ZUS w Krośnie, Inspektorat ZUS w Dębicy, Inspektorat ZUS w Brzozowie, Inspektorat ZUS w Sanoku, Punkt Informacyjny w Ustrzykach Dolnych

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalnych usług sprzątania w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

Usługa sprzątania obejmowała będzie następujące czynności:

1) utrzymanie czystości w obiektach Zakładu;

2) utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego na posesji, w tym zabiegi pielęgnacyjne niskich krzewów;

3) odśnieżanie dachów na obiektach;

4) czyszczenie rynien oraz rewizji rur spustowych;

5) zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środki higieniczne;

6) mycie okien w obiektach;

7) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;

8) monitorowanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie sprzątania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacja do pkt II.2.7): zamówienie realizowane przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej (doświadczenia) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej 1 usługę, polegającą na sprzątaniu w budynkach użyteczności publicznej* o łącznej powierzchni wewnętrznej sprzątanych obiektów wynoszącej minimum 5 000 m2. Usługa powinna być świadczona przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy i polegała na sprzątaniu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni wewnętrznej minimum 5 000 m2.

*przez „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć obiekt w znaczeniu definicji zawartej w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

UWAGA nr 1:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA nr 2:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 12 do SWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 9.1 SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej. (https://portal.smartpzp.pl/zus). W przypadku awarii Platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert we wskazanym terminie, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II-III kwartał 2025 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wszelkie informacje zawiera SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: zampubl_jaslo@zus.pl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022