Dienstleistungen - 428320-2022

05/08/2022    S150

Polen-Polanów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 150-428320

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA POLANÓW
Postanschrift: ul. Wolności 4
Ort: POLANÓW
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 76-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Plucińska, Małgorzata Dworakowska
E-Mail: b.badurak@polanow.eu
Telefon: +48 943481059
Fax: +48 943188387
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.polanow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.polanow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów w 2023 roku

Referenznummer der Bekanntmachung: GNR.I.271.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, powstających na terenie Gminy Polanów. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Polanów objęte są wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wskazane w niniejszym OPZ nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz odbiór odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do swz.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511100 Einsammeln von kommunalem Müll
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

miasto i gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Polanów objęte są wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wskazane w niniejszym OPZ nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz odbiór odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polanowie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

1)posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Polanowa i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 r., poz. 1297), w zakresie wszystkich odpadów objętych niniejszym zamówieniem;

2)zezwolenie na zbieranie odpadów wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699)

3)posiada wpis do rejestru BDO,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

1)posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum:

jedną usługę odbierania odpadów komunalnych oraz jedną usługę w zakresie obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o masie łącznej co najmniej 2000 Mg (dwa tysiące) w ciągu roku.

2) dysponuje następującym potencjałem technicznym:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w/w warunku wykonawca musi złożyć wykaz zawierający wymagane maszyny i urządzenia oraz posiadanie bazy przez Wykonawcę – na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawca musi dysponować sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum:

1) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2)co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3) co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbierania odpadów zmieszanych z trudnodostępnych miejsc,

4)co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbierania odpadów z trudnodostępnych miejsc,

5) co najmniej 1 pojazd HDS do odbioru selektywnie zebranych odpadów w pojemnikach.

6) co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

7) odpowiednia ilość pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wyposażenia PSZOK.

8) odpowiednia ilość worków na odpady selektywne i zmieszane.

9) Wykonawca musi posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazę magazynowo - transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów, m.in. budowlanych, sanitarnych, ochrony środowiska; zlokalizowana na terenie Gminy Polanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.1297), w tym w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013.122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. § 2 ww. rozporządzenia.

10) odpowiednia ilość worków na odpady selektywne i nieselektywne.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/09/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi , poprzez deszyfrowanie ofert na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022