Lieferungen - 428361-2019

12/09/2019    S176

România-Bucureşti: Echipament electronic

2019/S 176-428361

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Număr naţional de înregistrare: 4193222
Adresă: Str. Geniului nr. 42C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060117
Țară: România
Persoană de contact: Catalin Voicu
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiadefrontiera.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Updatarea/upgradarea sistemelor de supraveghere instalate pe pontoane

Număr de referinţă: 4193222/1/2018/FSI/10
II.1.2)Cod CPV principal
31710000 Echipament electronic
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă îşi propune realizarea de legături de comunicații radio în bandă largă pentru pontoanele de supraveghere, asigurarea unor echipamente de comunicaţii de date și implementarea unei soluții software pentru preluare si distribuire fluxuri video, la nivelul județului Tulcea, astfel încât imaginile de la camerele de supraveghere Margot 8000 instalate pe turnurile de comunicații să fie accesate și afișate la nivelul pontoanelor. De asemenea, proiectul îşi propune asigurarea unor soluţii de alimentare pentru funcţionarea sistemului de comunicaţii necesar transmiterii imaginilor de la camerele de supraveghere, în situaţia în care soluţia de alimentare cu energie electrică de bază nu funcţionează.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 264 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Upgrade echipamente de comunicații și IT pentru pontoane

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31710000 Echipament electronic
32570000 Echipament de comunicaţii
48328000 Pachete software de prelucrare a imaginilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționeaza să asigure transmiterea imaginilor de la senzorii de supraveghere instalaţi pe turnurile de comunicaţii fixe (camerele Margot 8000) de pe braţul Chilia, la nivelul pontoanelor PFR andocate în locaţii din judeţul Tulcea, astfel încât lucrătorii PFR să aibă acces la informaţiile de interes operativ privind traficul şi activitatea derulată pe Braţul Chilia.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se vor realiza 8 legături de comunicaţii radio în bandă largă pentru conectarea a 8 pontoane la sistemul de comunicaţii existent la nivelul judeţului Tulcea şi pentru accesarea fluxurilor video de la senzorii de supraveghere instalaţi pe Braţul Chilia. Proiectul vizează şi achiziţia de echipamente IT&C pentru pontoane, modernizarea link-urilor radioreleu, achiziţia soluţie software pentru prelucrare, stocarea şi distribuirea fluxuri video și upgradarea echipamentelor de date de la nivelul judeţului Tulcea.

Astfel, cele 8 sisteme de comunicaţii presupun achiziţia de echipamente radio, de date, IT şi soluţii de electroalimentare distribuite ca şi complete la nivelul pontoanelor: MAI 8104 Pătlăgeanca, MAI 8265 Chilia-Ostrov Tătaru, MAI 8106 Pardina, MAI 8101 Ceatalchioi, MAI 8108 Periprava, MAI 8263 Canal Musura, MAI 8216 Gârla Marcoci, MAI 8212 Port Chilia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanție / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitatea de transport a legăturilor radio de bandă largă / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitatea de transport a linkurilor radioreleu ce se modernizează / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

ROFSIB2018OS2A02P05 - UPDATAREA/UPGRADAREA SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE INSTALATE PE PONTOANE

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sisteme de electroalimentare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31200000 Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice
31122000 Generatoare electrice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul prezentului lot constă în livrarea, instalarea și punerea în funcțiune în amplasamentele tehnice descris în Anexa nr. 1 a caietului de sarcini, a 9 sisteme de electroalimentare formate din 9 grupuri electrogene și 9 stabilizatoare de tensiune.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

ROFSIB2018OS2A02P05 – „UPDATAREA/UPGRADAREA SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE INSTALATE PE PONTOANE

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 038-085173
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 490
Lot nr.: 2
Titlu:

Sisteme de electroalimentare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Irmas Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 29276757
Adresă: Str. Iuliu Maniu nr. 15 H, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061075
Țară: România
E-mail: ronald@irmas.ro, service@irmas.ro
Telefon: +4 0761782972
Fax: +4 0378107374
Adresă internet: www.irmas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 543 375.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 264 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic
Adresă: Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 060117
Țară: România
E-mail: juridic@igpf.ro
Telefon: +40 213162598
Adresă internet: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019