Lieferungen - 428378-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)

2019/S 176-428378

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postanschrift: al. Kościuszki 4
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-419
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Uniwersytet Medyczny w łodzi, Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok. 22
E-Mail: edyta.wysokinska@umed.lodz.pl
Telefon: +42 2725934
Fax: +42 2725948

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://umed.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia państwowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawę, dostawę sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej oprogramowania oraz sprzętu audio/video w ramach wyposażenia studia nagrań

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/48/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233141 RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawę, dostawę sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej oprogramowania oraz sprzętu audio/video w tym m.in. kamery, statywu, tła w ramach wyposażenia studia nagrań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 461 878.21 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233141 RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Centralny Serwis i Magazyn, 90-647 Łódź, pl. Hallera 1, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Operacja - Integracja!" Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagane wadium: 8 700,00 PLN. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 18 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania dostawy uzależniony jest od informacji związanych z kryterium nr 2.

Pkt I.3 dot. urządzeń i narzędzi, które nie są ogólnie dostępne dotyczą wyłącznie oświadczenia JEDZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 115-261043
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/48/2018/Pakiet 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marcin Duda E-Tech
Postanschrift: Częstochowska 64/155
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P. Kapusta E-Tech
Postanschrift: Łyżwiarska 40
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 300 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 289 990.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W SIWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 8. W ust. 6 pkt 1-8 SIWZ wskazano dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie Urzędu Skarbowego, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisz właściwego rejestru lub CEiDG, oświadczenia Wykonawcy zgodne z par. 5 ust. 5, 6, 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów Dz.U. 2016 poz. 1126 oraz wykaz dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ zostały wykonane należycie, potwierdzonego przez Wykonawcę – Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 7 i 9. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 zał. nr 5 do SIWZ. Na ofertę składają się: formularz ofertowy, wg. załącznika nr 1, jednolity dokument wg załącznika nr 3 do SIWZ – zgod. z inst. stanowiącą zał. nr 8 do SIWZ, który stanowi wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii). Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie tonie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu o raz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019