Dienstleistungen - 428549-2019

12/09/2019    S176

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2019/S 176-428549

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hanna Kurek
E-Mail: hanna.kurek@wody.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa zbiorników wodnych na terenie działania zarządu Zlewni w Sieradzu – zbiornik Góra Bałdrzychowska

Referenznummer der Bekanntmachung: ROZ/74/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Obsługa zbiorników wodnych na terenie działania zarządu Zlewni w Sieradzu – zbiornik Góra Bałdrzychowska”.

Zakres usługi obejmuje:

— obsługa obiektów wchodzących w skład zbiornika w okresie obowiązywania umowy,

— obsługa urządzeń piętrzących zbiornika – regulowanie przepływu wody poprzez odstawianie, zastawianie zamknięć jazu, wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego oraz mnicha spustowego

— odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych i prowadzenie dziennika gospodarowania wodą zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą przekazywanie informacji o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i innych zagrożeniach na obiekcie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71355000 Vermessungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Obsługa zbiorników wodnych na terenie działania zarządu Zlewni w Sieradzu – zbiornik Góra Bałdrzychowska”.

Zakres usługi obejmuje:

• obsługa obiektów wchodzących w skład zbiornika w okresie obowiązywania umowy, polegające na:

— kontroli stanu budowli wchodzących w skład obiektu oraz w sąsiedztwie jazu piętrzącego,

— usuwaniu zanieczyszczeń z elementów konstrukcyjnych jazu, komór przepławki dla ryb, mnicha spustowego, wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego oraz zanieczyszczeń pływających z obrzeży czaszy zbiornika,

— kruszeniu kry lodowej w obrębie zamknięć jazu, mnicha spustowego oraz wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego,

— kontroli i czyszczeniu studni rewizyjnych rurociągu doprowadzającego,

— zbieraniu odpadów i nieczystości z terenu obiektu, systematyczne opróżnianie pojemników na odpady,

— usuwanie kretowin z grobli zbiornika i grobli cofkowych,

— smarowaniu mechanizmów wyciągowych zamknięć jazu oraz mnicha spustowego,

— dozorze obiektu oraz kontenerów warsztatowo–magazynowych z wyposażeniem i sprzętem do obsługi zbiornika;

• obsługa urządzeń piętrzących zbiornika – regulowanie przepływu wody poprzez odstawianie, zastawianie zamknięć jazu, wlotu i wylotu rurociągu doprowadzającego oraz mnicha spustowego;

• odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych i prowadzenie dziennika gospodarowania wodą zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą przekazywanie informacji o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i innych zagrożeniach na obiekcie;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług – stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas przybycia na obiekt / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

• Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług/robót polegających na wykonaniu: usług w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi na kwotę nie mniejszą niż 10 000 PLN brutto.

• Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami z branży wodno-melioracyjnej, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Wykonawca złoży:

Wykaz

— usług/robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ.

Z załączeniem dowodów:

— określających czy te usługi/roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/09/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/09/2019
Ortszeit: 12:30
Ort:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach dotyczących zamówień publicznych jest Pan Dariusz Kaczmarek, tel. +48 618567706.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ - ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz usług lub robót budowlanych,

— wykaz osób,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

Zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym, do kwoty brutto: 2 039,54 PLN.

Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem. Udzielenie zamówienia musi zostać poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.

Zamówienia takie zostaną udzielone jako odrębna umowa zawarta w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019