We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dienstleistungen - 428588-2019

12/09/2019    S176    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Programmeludvikling

2019/S 176-428588

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Leth Larsen
E-mail: plar@dr.dk
Telefon: +45 28543653

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249349&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249349&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Medie
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie Virksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU udbud af varetagelse og videreudvikling af DR's Radioapp

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72262000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DR Radio er den digitale hovedindgang til radioindhold fra DR. Mobilen er den største platform for radio- og podcastlytning fra DR, og DR’s mobile radioapps til iOS og Android spiller derfor en central rolle. DR’s radioapps er udviklet eksternt og videreudvikles løbende. DR ønsker en Leverandør til at videreudvikle appen fra dens nuværende funktionalitet, design og kodebase.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72261000
72267100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DR Radio er den digitale hovedindgang til radioindhold fra DR. Mobilen er den største platform for radio- og podcastlytning fra DR, og DR’s mobile radioapps til iOS og Android spiller derfor en central rolle. DR’s radioapps er udviklet eksternt og videreudvikles løbende. DR ønsker en Leverandør til at videreudvikle appen fra dens nuværende funktionalitet, design og kodebase.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelsesmulighed: 2 gange 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DR har til hensigt at prækvalificere op til 5 ansøgere.

Ordregiver vil ved prækvalifikation af anmodede virksomheder, som opfordres til at afgive tilbud, hovedsageligt lægge vægt på virksomhedens referencer. Hermed menes virksomhedens samlede referencer, hvor referencernes sammenlignelighed med DR's behov vægtes. De 5 ansøgere, der har de fleste og bedste relevante referencer vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Det vil vægte positivt, at referencerne dækker over agile projekter, projekter med koncept design, udviklingsprojekter indenfor iOS og Android samt at de relevante referencer er for kunder af samme størrelse som DR.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Minimumsoptioner på serviceaftaler.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive egenkapital og samlet omsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år. De angivne oplysninger skal kunne dokumenteres ved årsregnskaber eller uddrag heraf eller ved en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, jf. udbudslovens § 154.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år,

- Positiv omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Virksomheden skal angive væsentligste leverancer i de seneste 3 år angående de samme eller lignede ydelser.

Virksomheden skal som minimum levere 3 og maksimalt 5 af de betydeligste relaterede projekter, som den anmodende virksomhed har præsteret inden for de seneste 3 år. For hver reference ønskes angivet:

(i) Navn på den virksomhed ydelser er leveret til, samt kontaktperson og kontaktinfo hos samme, med henblik på ordregiverens eventuelle kontakt for validering;

(ii) kontraktsum (gerne i DKK);

(iii) angivelse af, om underleverandører blev anvendt. Hvis ja angives den procentvise fordeling af leverancen fra hhv. den anmodende virksomhed og underleverandør(er); samt

(iv) en detaljeret beskrivelse af leverancerne inkl.:

— periode (start/slut),

— konsulentens rolle, hermed menes hvad konsulentens del af leverance og ansvar omfattede,

— resultat af konsulentens leverance,

— anvendte teknologier,

— onsite eller remote leverance,

— kundens tilfredshed med resultatet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Virksomheder skal kunne påvise minimum 3 og maksimalt 5 relevante referencer fra de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019