Dienstleistungen - 428715-2019

12/09/2019    S176

Nederland-'s-Gravenhage: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 176-428715

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Nationaal identificatienummer: 53688887
Postadres: Buitenhof 34
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2513 AH
Land: Nederland
Contactpersoon: DPC Publiceren
E-mail: traffic@minaz.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijksoverheid.nl/dpc

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d32a5d764a8da47c7937f53965f2ae72
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d32a5d764a8da47c7937f53965f2ae72
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arbeidsmarktcommunicatie Defensie (Ea0075)

Referentienummer: Ea0075
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In de basis gaat het erom dat Defensie met een sterk werkgeversmerk een aantrekkelijke werkgever wil zijn waarmee de werving wordt ondersteund. Het genereert respect voor (het werk van) Defensie-medewerkers en het vergroot het draagvlak voor Defensie. Bovendien vergroot een sterk werkgeversmerk de interne trots. Daarnaast wil Defensie met haar campagnes niet alleen informeren maar vooral ook inspireren door nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van de wervingsdoelgroep.

Het doel van deze niet-openbare Europese aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst tussen Defensie als opdrachtgever en 1 opdrachtnemer voor arbeidsmarktcommunicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342000 Marketingdiensten
79341000 Reclamediensten
79341100 Diensten voor advies inzake reclame
79341400 Reclamecampagnediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Per jaar worden zo’n 15 nieuwe campagnes ontwikkeld, geproduceerd en uitgerold. Daar komen de herhaalflights en diverse ’overige’ arbeidsmarktcommunicatie activiteiten nog bij, variërend van het ontwerpen van een wervingsfolder tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld een recruitment-roadshow. De opdrachtnemer moet in staat zijn om meerdere campagnes en projecten tegelijkertijd uit te voeren.

De schatting van de waarde van de raamovereenkomst is 4 000 000,- EUR inclusief btw op jaarbasis. Dit bedrag bestaat uit kosten voor strategie, conceptontwikkeling en alle kosten voor de productie van middelen (exclusief kosten media-inkoop). De inschatting is gebaseerd op de gemiddelde omzet in de afgelopen 4 jaar.

Omdat de inzet van wervingscampagnes voor Defensie in grote mate beïnvloed wordt door de politiek-bestuurlijke context, de veiligheidssituatie in de wereld en door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, kunnen grote fluctuaties op middellange en lange termijn redelijkerwijs niet worden voorzien. Daarom is het voor de aanbestedende dienst niet doenlijk om een zinvol maximum op te geven waar marktpartijen vanuit kunnen gaan. Als er toch een maximum wordt bepaald, zou het kunnen zijn dat dit maximum reeds bereikt is (ruim) vóór het einde van de looptijd van de raamovereenkomst, waardoor de raamovereenkomst een (veel) kortere duur krijgt. Dit zal ontoelaatbare gevolgen hebben voor de continuïteit van een effectieve campagne-inzet en daarmee voor de personele (en operationele) gereedheid van Defensie.

Met deze raming wil de aanbestedende dienst een zo goed mogelijk beeld geven van de omvang van de opdracht. De gegadigde kan geen enkel recht ontlenen aan deze inschatting.

Let op: met het aangaan van een raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer voor de arbeidsmarktcommunicatie is Defensie voor de werving van nieuwe medewerkers afhankelijk van 1 leverancier. Om die reden zal in de gunningsfase van deze Europese aanbesteding worden gevraagd naar een plan van aanpak waaruit blijkt dat de opdrachtnemer de hierboven beschreven omvang van de opdracht uit kan voeren. Dit plan van aanpak zal onderdeel uitmaken van de gunningscriteria (hieraan zullen dus (kwaliteits)punten toegekend worden).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst bevat 2 opties tot verlenging van één (1) jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Terbeschikkingsverklaring derde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referentieformulier 3A,

— Referentieformulier 3B.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 09/01/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken met betrekking tot deze opdracht kunt u downloaden via TenderNed (www.tenderned.nl)

Indien u nog niet aangemeld bent als gebruiker van TenderNed, dan kunt u zich op deze site aanmelden, voordat u de aanbestedingsstukken gaat downloaden. U kunt deze opdracht vinden door te zoeken op: Ea0075 of arbeidsmarktcommunicatie Defensie.

De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd via TenderNed (www.tenderned.nl)

Dit betekent dat inschrijvingen alleen via TenderNed mogelijk zijn. Hiervoor dient u geregistreerd te zijn bij TenderNed. Voor het registreren en inschrijven in TenderNed is eHerkenning verplicht. E-herkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst bij de overheid willen afnemen. Een eHerkenningsmiddel aanvragen duurt enkele werkdagen en kan via een van de erkende leveranciers van eHerkenning (kan ook via de website van TenderNed). Zie voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-voor-ondernemingen-0/eherkenning-en-tenderned

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbankdenhaag.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/09/2019