Dienstleistungen - 428741-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Entwicklung von Kommunikationssoftware

2019/S 176-428741

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00681156
Postanschrift: Špitálska 4, 6, 8
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 816 43
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Anna Lišková
E-Mail: anna.liskova@employment.gov.sk
Telefon: +421 462423

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.employment.gov.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Referenznummer der Bekanntmachung: VOB/140/2019-M_ODMAA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212510 Entwicklung von Kommunikationssoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 182 320.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72212220 Entwicklung von Internet- und Intranetsoftware
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 182 320.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód ITMS 2014+: 312041M679 Operačný program Ľudské zdroje

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 (OPĽZ) a štátneho rozpočtu.

2. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, objednávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom výhradne po kladnom výsledku administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom a postúpení zákazky na financovanie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, § 114 ods. 1 alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registri Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v ponuke predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR; ak dotknutú podmienku účasti nepreukazuje priamo príslušnými výpismi z registra trestov, alebo podľa § 152 alebo § 39 ZVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. § 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka)/bánk, v ktorej/rých má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.

K bodu 2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podpísaný štatutárnym orgánom. Uchádzač preukáže dosiahnutie obratu za vyššie určené obdobie v súhrnnej výške 200 000,- EUR bez DPH. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch.

Ak má uchádzač výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch zverejnené v Registri účtovných závierok (RUZ), uvedie v prehľade o celkovom obrate len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že ich nemá zverejnené v RUZ predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. Ekvivalent v inej mene musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.

V prípade, že uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti inou osobou uplatňuje sa § 33 ods. 2 ZVO: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky úspešný uchádzač sa zaväzuje zložiť pred podpisom zmluvy výkonovú záruku na plnenie zmluvy vo výške 5 000,- EUR na účet objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov Zmluva.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA Odbor verejného obstarávania, EN Evoservis otváranie predložených ponúk bude v súlade § 52 ZVO verejné.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk (OP) sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN Evoservis, a to sprístupnením ponúk komisii, po vložení e-kľúčov členov komisie. Tento EN uplynutím LPP automaticky zverejní informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu resp. protokol z OP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme Evoservis. Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme Evoservis sa zaregistruje do systému na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, prípadne na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupov kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému Evoservis za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme Evoservis Registrovaný uchádzač v systéme Evoservis sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile Prehľad zákaziek po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO. Predloženie elektronickej ponuky sa bude potvrdzovať uznávanou elektronickou značkou (UEZ). Bližšie informácie o používaní UEZ sú uvedené v súťažných podkladoch. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme Evoservis cez komunikačné rozhranie v zmysle časti A. súťažných podkladov.

2. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií. Ak uchádzač predložil v ponuke dokumenty, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, (alebo ekvivalentom) pred podpisom zmluvy na výzvu verejného obstarávateľa predloží originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie originálov dokladov.

3. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 9 000,- EUR (slovom: deväťtisíc EUR). Podrobné informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 ZVO (tzv. superreverzná verejná súťaž).

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača v prípade, že táto bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

6. V prípade naplnenia podmienok § 11 ZVO uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva a jeho známi subdodávatelia, musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.

7. Verejný obstarávateľ ako centrálna obstarávacia organizácia pre rezort MPSVR SR obstaráva predmet zákazky pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

8. Vysvetlenie k bodu II.2.7 tohto oznámenia: Uvedený údaj v mesiacoch je iba predpokladaný. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od účinnosti zmluvy do 30.11.2022.

9. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

10. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019