We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dienstleistungen - 428763-2019

12/09/2019    S176    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Хасково: Услуги на обществения пътен транспорт

2019/S 176-428763

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Кмет на община Хасково
Национален регистрационен номер: 000903946
Пощенски адрес: пл. „Общински“ № 1
Град: Хасково
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Янко Петев — директор на дирекция ИСДУОС
Електронна поща: zop@haskovo.bg
Телефон: +359 38603390
Факс: +359 38664110

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.haskovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/1001a44e538cbab07a8b3823bfa4496d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profil.haskovo.bg:1111/d/1001a44e538cbab07a8b3823bfa4496d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Хасково

II.1.2)Основен CPV код
60112000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка представлява възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Хасково.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 570 075.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

1. Автолиния № 1 – ЗММ—кв. „Болярово“, 2. Хасково—с. Въгларово, 3. автолиния № 2 — ЗММ—Ручока, 4. автолиния № 102 — ЗММ—Кенана

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозният обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора — 10 (десет) години, е, както следва:

Обособена позиция № 1

1. Автолиния № 1 — ЗММ—кв. „Болярово“ — 2 275 600 км за 10 години.

2. Хасково—с. Въгларово — 539 000 км за 10 години.

3. Автолиния № 2 — ЗММ—Ручока — 273280 км за 10 години.

4. Автолиния № 102 — ЗММ—Кенана — 888 800 км за 10 години.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 927 341.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №2 - 1.Автолиния №3 Химмаш - Стадиона, 2.Автолиния № 4 Гаража - Тих труд,3.Хасково – Стамболийски,4.Хасково – Гарваново

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №2

1.Автолиния №3 Химмаш - Стадиона – 780780 км за 10 години

2.Автолиния № 4 Гаража - Тих труд - 1632680 км за 10 години

3.Хасково – Стамболийски - 504123 км за 10 години

4.Хасково – Гарваново – 2190000 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 042 683.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №3 - 1.Автолиния № 5 – ЗММ – Куба,2.Хасково – Димитровград,3.Хасково – Крумовград,4.Хасково – Свиленград,5.Хасково – Поточница,6.Хасково – Рабово,7.Хасково – Пловдив...

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

...8.Хасково - Каснаково.9.Хасково – Каснаково /за участъка в общината/

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:

Обособена позиция №3

1. Автолиния № 5 – ЗММ – Куба – 255360 км за 10 години

2.Хасково – Димитровград - 1051200 км за 10 години

3.Хасково – Крумовград - 598600 км за 10 години

4.Хасково – Свиленград - 511000 км за 10 години

5.Хасково – Поточница - 503700 км за 10 години

6.Хасково – Рабово - 379600 км за 10 години

7.Хасково – Пловдив - 584000 км за 10 години

8.Хасково - Каснаково - 350400 км за 10 години

9.Хасково – Каснаково /за участъка в общината/ - 584000 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 339 766.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №4 - 1.Хасково - Узунджово,2.Хасково - Нова Надежда

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №4

1.Хасково - Узунджово - 549120 км за 10 години

2.Хасково - Нова Надежда - 214620 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 157 691.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №5 - 1.Хасково - Брягово,2.Хасково - Динево,3.Хасково - Любеново

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №5

1.Хасково - Брягово - 550160 км за 10 години

2.Хасково - Динево - 718500 км за 10 години

3.Хасково – Любеново - 141620 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 228 366.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №6-1.Хасково – Николово – Кърджали,2.Хасково – Пловдив,3.Хасково – Славяново,4.Хасково - София,5.Хасково - София АГ-ЮГ /Ежедневно/,6.Хасково - София-АГ-Сердика,7.Хасково–Велико...

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

...Търново, 8.Хасково – Варна, 9.Хасково – София,10.Хасково – Китен /сезонна, изпълнява се ежедневно от 01.05 до 01.11/

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:

Обособена позиция №6

1. Хасково – Николово – Кърджали - 730000 км за 10 години

2.Хасково – Пловдив - 1752000 км за 10 години

3.Хасково – Славяново - 1423500 км за 10 години

4.Хасково – София - 1649070 км за 10 години

5.Хасково - София АГ-ЮГ /Ежедневно/ - 1649070 км за 10 години

6.Хасково - София - АГ-Сердика - 1649070 км за 10 години

7.Хасково – Велико Търново - 1362180 км за 10 години

8.Хасково – Варна - 5343600 км за 10 години

9.Хасково – София - 1649070 км за 10 години

10.Хасково – Китен /от 01.05 до 01.11/ - 1093328 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 632 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №7 - 1.Хасково – Харманли,2.Хасково – Пловдив,3.Хасково – София,4. Хасково – Стара Загора,5. Хасково – Николово – Кърджали

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №7

1.Хасково – Харманли - 277400 км за 10 години

2.Хасково – Пловдив - 584000 км за 10 години

3.Хасково – София - 1649070 км за 10 години

4. Хасково – Стара Загора - 452600 км за 10 години

5. Хасково – Николово – Кърджали - 730000 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 608.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №8 - 1.Хасково-Стара Загора,2.Хасково – Тънково,3.Хасково – Мост – Кърджали,4. Хасково – Пловдив,5. Хасково – Гълъбец

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №8

1.Хасково-Стара Загора - 452600 км за 10 години

2.Хасково – Тънково - 250000 км за 10 години

3.Хасково – Мост – Кърджали - 803000 км за 10 години

4. Хасково – Пловдив - 584000 км за 10 години

5. Хасково – Гълъбец - 182500 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 161 241.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №9-1.Хасково–Николово–Кърджали,2.Хасково–Пловдив,3.Хасково–Капитан Андреево,4.Хасково–Димитровград,5.Хасково–Симеоновград,6.Хасково–Варна,7.Хасково–Големанци,8.Хасково–Тракиец ...

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

...– Текето,9. Хасково – Мост – Кърджали, 10.Хасково – Русе

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №9

1.Хасково – Николово – Кърджали - 1095000 км за 10 години

2.Хасково – Пловдив - 1168000 км за 10 години

3.Хасково – Капитан Андреево - 1664400 км за 10 години

4.Хасково – Димитровград - 2336000 км за 10 години

5.Хасково – Симеоновград - 813000 км за 10 години

6.Хасково – Варна - 2733120 км за 10 години

7.Хасково – Големанци - 1146200 км за 10 години

8.Хасково – Тракиец – Текето - 844200 км за 10 години

9. Хасково – Мост – Кърджали - 365000 км за 10 години

10.Хасково – Русе - 4307000 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 694 758.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №10-1.Хасково - Капитан Андреево,2.Хасково - Харманли

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №10

1.Хасково - Капитан Андреево - 1211800 км за 10 години

2.Хасково - Харманли – 255500 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 233.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №11-1.Хасково - София,2.Хасково - Сусам

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №11

1.Хасково - София - 1649070 км за 10 години

2.Хасково – Сусам - 650000 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 370 933.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №12-1.Хасково – Свиленград,2.Хасково – Харманли /само в Петък от 15.09 до 30.06/,3.Хасково – Стара Загора,4.Хасково – Елена

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №12

1.Хасково – Свиленград - 569400 км за 10 години

2.Хасково – Харманли /само в Петък от 15.09 до 30.06/ - 66560 км за 10 години

3.Хасково – Стара Загора - 452600 км за 10 години

4.Хасково – Елена - 182500 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 075.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №13-1.Хасково – АГ Ямбол

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозния обем, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни разписания на автобусните линии, предмет на поръчката за всяка една обособена позиция за целия срок на договора – 10 /десет/ години е както следва:Обособена позиция №13

1.Хасково – АГ Ямбол - 927100 км за 10 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Екологичност / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 041.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република БЪЛГАРИЯ или лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността) съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз ,или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор единствено с попълване на съответния раздел в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валиден лиценз (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

* Под „дейности с идентичен или сходен предмет“ следва да се разбира услуги, свързани с извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и/или областна, и/или републиканска транспортни схеми.

Под „изпълнена дейност“ се разбира такава, която е приключила в горепосочения 3-годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.

Възложителят не поставя изискване за минимален обем на извършената дейност.

2. Участниците трябва да разполагат с минимален брой правоспособни водачи за изпълнение на обществената поръчка.

При подаване на офертата участниците декларират съответствие с поставените изисквания единствено чрез попълване на съответния раздел на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, и списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага най-малко със следните правоспособни водачи за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

— за обособена позиция № 1: 9 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 2: 6 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 3: 11 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 4: 4 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 5: 3 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 6: 19 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 7: 7 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 8: 6 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 9: 25 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 10: 3 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 11: 3 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 12: 5 правоспособни шофьора,

— за обособена позиция № 13: 2 правоспособни шофьора.

* Един правоспособен водач не може да бъде посочен за повече от една обособена позиция.

Водачите трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на МПС от съответната категория и за психологическа годност. Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности участникът попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП съгласно описаното в нея. Участниците попълват следните данни за водачите на автобуси: имена, образование и документи доказващи професионалната квалификация, опит и психологическа годност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди подписване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от максималната стойност на договора.

Гаранциите се представят в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Условията и редът за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/10/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 13/04/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/10/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ет. 2, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 5 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, не се допускат и се отстраняват от участие и участници, които са свързани лица, както и лица, които са извършили нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

2. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

3. Срокът за валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

4. Възложителят има право да прекрати договора изцяло или частично при промяна на утвърдените маршрути и маршрутни разписания на автобусни линии, както и при закупуване от възложителя на електрически автобуси, които да обслужват линии, попадащи в предмета на обособената позиция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019