Dienstleistungen - 428781-2019

Submission deadline has been amended by:  503047-2019
12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Ożarowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 176-428781

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ożarowice
Postanschrift: ul. Dworcowa 15
Ort: Ożarowice
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-625
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Czernikarz
E-Mail: katarzyna.czernikarz@ug.ozarowice.pl
Telefon: +48 322857222
Fax: +48 322845024

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.ozarowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.ozarowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Referenznummer der Bekanntmachung: GK.271.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarowice w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 374 481.36 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Ożarowice, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarowice w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.

2. Zamówienie obejmuje:

1) organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach; zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, w przewidywanej ilości ok. 8 500 Mg, odbywać się będzie z podziałem na:

a) odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce:

— papier,

— metale,

— tworzywa sztuczne,

— szkło,

— odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

— bioodpady;

b) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane);

c) odpady zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

— przeterminowane leki i chemikalia,

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— zużyte opony,

— odpady wielkogabarytowe,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki;

3) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gminy na temat prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, co najmniej raz w roku kalendarzowym w trakcie obowiązywania umowy;

4) zorganizowanie w okresie świąt Wszystkich Świętych, zbiórki odpadów z 4 cmentarzy;

5) odbioru następujących selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników typu IGLO rozmieszczonych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy:

a) papier i tektura – pojemnik koloru niebieskiego;

b) szkło i puszki metalowe – pojemnik koloru zielonego;

c) tworzywo sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego.

2. Szczegółowy zakres i opis usługi zamówienia określono w pozostałych dokumentach zamówienia (wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty środowiskowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 374 481.36 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonywania zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2020 r.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktycznie odebranych przez instalacje ilości odpadów.

3. Zamawiający nie zapewnia do odbioru minimalnej ilości odpadów.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ożarowice, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), co najmniej w następującym zakresie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady zmieszane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2) posiada wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych, co najmniej w następującym zakresie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady zmieszane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg.

Uwagi:

1) usługi niezakończone na dzień składania ofert do terminu składania ofert w zrealizowanej części muszą spełniać powyższy warunek zdolności zawodowej;

2) dla wykazania powyższych ilości odebranych odpadów dopuszcza się w części lub w całości poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich, a w przypadku oferty wspólnej brane będzie pod uwagę łączne doświadczenie uczestników oferty wspólnej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, POLSKA, sala narad.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) wykaz usług, referencje lub inne;

c) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

d) odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) dokumenty w zakresie opłacania podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

j) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ożarowice, co najmniej w zakresie zgodnym z warunkiem udziału w postępowaniu;

k) wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992), w zakresie transportu odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie zgodnym z warunkiem udziału w postępowaniu;

l) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Terminy, zasady, wymagania oraz uprawnienia Wykonawców odnośnie składania ww. dokumentów określa SIWZ, przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d), e) i h) składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.poz. 1126, ze zm.).

5. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 70 000 PLN. Wadium wnosi się w jednej lub kilka formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019