Dienstleistungen - 428852-2019

12/09/2019    S176

Rumänien-Slobozia: Schneeräumung

2019/S 176-428852

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Ialomița
Nationale Identifikationsnummer: 4231776
Postanschrift: Str. Revoluţiei nr. 1
Ort: Slobozia
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Postleitzahl: 920032
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Genina Preda
E-Mail: dap@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 243232400

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cicnet.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada 2019-2023

Referenznummer der Bekanntmachung: 423177620193
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului-cadru îl constituie „Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene”.

Rețeaua de drumuri județene cu o lungime de 488,042 km va fi împărțită în cadrul procedurii de atribuire a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului în 3 loturi, acestă procedură se aplică doar pentru lotul 1. Lotul 2 și lotul 3 fac obiectul altei procedurii de atribuire. Lotul 1 cu o lungime de 197,234 km, sectorul cuprins intre limita administrativa a judetelor Calarasi (Sud), Ilfov (Vest), Prahova si Buzau (Nord) – DJ 201B – DN2A (Est), inchiderea sectorului facandu-se printr-o legatura virtuala intre DN2A si limita de judet Buzau, legatura ce include localitatea Grindu in acest lot, aceasta localitate reprezentand limita de sector pe DJ 102H; drumul judetean DJ 201B face parte integranta din acest sector.

Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Urziceni si va fi completata prin puncte de sprijin amen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 848 781.56 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO3 MACROREGIUNEA TREI
Hauptort der Ausführung:

Judetul Ialomita.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul acordului-cadru îl constituie „Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene”.

Rețeaua de drumuri județene cu o lg. de 488,042 km va fi împărțită în cadrul procedurii de atribuire a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului în 3 loturi, acestă procedură se aplică doar pentru lotul 1. Lotul 2 și lotul 3 fac obiectul altei procedurii de atribuire.

Lotul 1 cu o lungime de 197,234 km, sectorul cuprins intre limita administrativa a judetelor CL (Sud), IF (Vest), PH si BZ (Nord) – DJ 201B – DN2A (Est), inchiderea sectorului facandu-se printr-o legatura virtuala intre DN2A si limita de judet BZ, legatura ce include localitatea Grindu in acest lot, aceasta localitate reprezentand limita de sector pe DJ 102H; DJ 201B face parte integranta din acest sector.

Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Urziceni si va fi completata prin puncte de sprijin amenajate in zona localitatilor Axintele si Dridu.

Val. estimata a acordului-cadru este de 4 848 781,56 RON fără TVA, lotul 1 val. estimată min./max. acord-cadru lot 1 – 1 043 646,80/4 848 781,56 RON, val. estimata fara TVA: intre 1 043 646,80 si 4 848 781,56. Monedă: RON.

Val. estimată min./max. contract subsecvent lot 1 – 260 911,70/1 212 195,39 RON.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazute in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 4 contracte subsecvente. Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante. AC va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de mobilizare privind intervenţia utilajelor la cerere – P2 / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP modul – „Motive de excludere” – sectiunea „Motive referitoare la condamnarile penale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinător nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP modul „Motive de excludere” – sectiunea „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;

B. persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 1: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale a op. ec. (asociatii in cazul ofertelor comune si, daca este cazul, tertul sustinator in situatia sustinerii) pe ultimii 3 ani financiari (2018, 2017 si 2016), trebuie să aibă cel puțin următoarele valori:

— lot 1: 1 200 000,00 RON.

Dovedirea cifrei de afaceri globale lot 1 – conditie de calificare: ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune) si, daca este cazul, tertul sustinator in situatia sustinerii, trebuie sa faca dovada faptului ca media cifrei de afaceri globală pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile (respectiv 2018, 2017 si 2016) a fost de minim 1 200 000,00 RON. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indepl. cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE. Cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa DUAE integrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție. Conform prev. art. 196 alin. (2) din L nr. 98/2016, AC va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte doc. justific actualizate prin care sa demonstreze indepl. cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare).

Nota 1: daca din motive obiective si justificate, op. economic nu este in masura sa prezinte doc. solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstr prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE integrat în SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SICAP a acordului de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3:

(a) Pentru transf. in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,7622 RON, 2017 – 1 EUR = 4,5682 și 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2017 si 2016 publicat pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4: in vederea indepl. cerintei, ofertantul poate benef. de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 5: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va compl. DUAE integrat în SICAP.

Nota 6: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajament ferm priv. sustinerea ec. si financiara acordata de tertul sustinator, in conf. cu formularul anexat. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) doc. transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indepl propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste doc. vor fi incarcate in SICAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) sit. financiare sau extrase din situatiile financiare sau orice alt doc. considerat adecvat aferente anilor 2018, 2017 si 2016, din care rezulta indepl. nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia ec. si financiara. Doc. mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respect. cerintelor priv. semnarea electronica a doc.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii: in cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul activitatea (lucrari) legată de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat lot 1 – lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii similare in baza unuia sau mai multor contracte, prestari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 1 200 000,00 RON.

Nota 1: serviciile se considera finalizate/duse la bun sfârsit în ultimii 3 ani daca acestea sunt servicii receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie publica se întelege: servicii de deszăpezire pe infrastructură de transport rutier.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic va completa DUAE întegrat în SICAP, modulul „Motive de excludere” și modulul „Criterii de selecție”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE întegrat în SICAP separat care sa cuprinda informatiile solicitate. Daca prin subcontractare nu este necesar a se indeplini o cerinta de calificare, atunci subcontractantul va prezenta DUAE întegrat în SICAP doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE întegrat în SICAP, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE întegrat în SICAP constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE întegrat în SICAP atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului.

Modalitatea de indeplinire: cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Documentele prin care operatorii pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; documente/recomandari emise de beneficiarul serviciilor si/sau procese-verbale de receptie pe obiect si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Enumerarea anterioara nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertantii pot depune orice documente justificative daca din acestea rezulta urmatoarele elemente: executantul serviciului, beneficiarul serviciului, obiectul serviciului, valoarea finala a serviciului, perioada de prestare a serviciilor.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE integrat SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SICAP a acordului de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE integrat SICAP.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: angajamentul ferm privind sustinerea tehnică și profesională acordata de tertul sustinator, in conformitate cu formularul anexat. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE integrat SICAP si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE integrat SICAP si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În situatia în care 2 sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului pentru factorul preț, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SICAP la sectiunea „Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarile de clarificari se vor adresa cu minim 18 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari, în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Caile de atac, precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Județul Ialomița (Consiliul Județean Ialomița) Direcția Coordonare Organizare – Serviciul Juridic
Postanschrift: Piața Revoluției nr. 1
Ort: Slobozia
Postleitzahl: 920032
Land: Rumänien
E-Mail: cji@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 243230250

Internet-Adresse: www.cicnet.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019