Dienstleistungen - 428854-2019

12/09/2019    S176

Polen-Warschau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2019/S 176-428854

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Postanschrift: ul. Krasińskiego 54/56
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-755
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Miętek
E-Mail: przetargi@wiml.waw.pl
Telefon: +48 261852689
Fax: +48 261852715

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wiml.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wiml.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi obsługi serwisowania wirówki przeciążeniowej – symulatora szkoleniowego

Referenznummer der Bekanntmachung: 14/ZP/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi serwisowania wirówki przeciążeniowej-symulatora szkoleniowego HTC-07 obejmującej:

1) obsługę eksploatacyjną i prace konserwacyjne, zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Zalecany plan konserwacji - ZPK);

2) wsparcie eksploatacji w zakresie aktualizacji dokumentacji, rozwiązywania problemów oraz usuwanie niesprawności (usterek, awarii);

3) wymianę przestarzałych technologicznie, nieposiadających zabezpieczenia technicznego lub niespełniających wymagań części i podzespołów wyposażenia informatycznego;

4) zapewnienie widzialności wskazań HUD z wykorzystaniem NVG oraz poprawę widzialności w gondoli.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi serwisowania wirówki przeciążeniowej-symulatora szkoleniowego HTC-07 obejmującej:

1) obsługę eksploatacyjną i prace konserwacyjne, zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Zalecany plan konserwacji - ZPK);

2) wsparcie eksploatacji w zakresie aktualizacji dokumentacji, rozwiązywania problemów oraz usuwanie niesprawności (usterek, awarii);

3) wymianę przestarzałych technologicznie, nieposiadających zabezpieczenia technicznego lub niespełniających wymagań części i podzespołów wyposażenia informatycznego;

4) zapewnienie widzialności wskazań HUD z wykorzystaniem NVG oraz poprawę widzialności w gondoli.

2. Obsługa serwisowa dotyczy następujących elementów urządzenia wirówki – symulatora:

1) główne ramię;

2) podest i przeniesienie napędu;

3) stabilizator antyrotacyjny;

4) układ przechyłów bocznych i wzdłużnych (zawieszenia kardanowe);

5) układ hamulcowy;

6) układ gondoli;

7) układ zasilania sprężonym powietrzem;

8) układ dopływu tlenu;

9) zasilanie elektryczne;

10) stanowiska kontroli i monitorowania;

11) układ kontroli;

12) układ bezpieczeństwa;

13) układ monitorowania medycznego;

14) układ wizualny;

15) układ komunikacji wewnętrznej;

16) układ wideo.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/10/2019
Ortszeit: 10:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) uPzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, musi być złożone wraz z ofertą Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymagania dotyczące formy elektronicznej JEDZ zawarte są w rozdziale X niniejszej SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z rozdziałem IX ust. 5 pkt 1)-2) SIWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, którego wartość została określona w rozdziale XI ust. 1 SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) uPzp.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019