Dienstleistungen - 428920-2022

05/08/2022    S150

Polen-Świedziebnia: Kreditgewährung

2022/S 150-428920

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Świedziebnia
Nationale Identifikationsnummer: 871118454
Postanschrift: Świedziebnia 92A
Ort: Świedziebnia
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 87-335
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Brzóska
E-Mail: gmina@swiedziebnia.pl
Telefon: +48 564938460
Fax: +48 564938429
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.swiedziebnia.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Świedziebnia

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.4.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Świedziebnia kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony złotych 00/100). Kredyt Gmina Świedziebnia zamierza przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2022 roku.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Świedziebnia kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony złotych 00/100). Kredyt Gmina Świedziebnia zamierza przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2022 roku.

Szczegółowy zakres został wskazany w Rozdziale V SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa zostanie zawarta według standardów i regulaminów obowiązujących u Wykonawcy.

2. Wykonawca sporządza projekt umowy kredytu. Projekt nie może zawierać postanowień sprzecznych lub wyłączających zarówno w stosunku do treści niniejszej SWZ jak i złożonej oferty. Projekt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

4. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie zamówienia, a Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przyczyn o których mowa w art. 108, 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w: art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (...) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...). Szczegóły zawiera Rozdział VIII SWZ.

2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na zastosowanie przez Zamawiającego procedury określonej w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, będzie wymagał złożenia przedmiotowego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Oświadczenie, o którym mowa wyżej należy złożyć na formularzu JEDZ stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia:

1) JEDZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ),

2) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 (...) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ).

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1, 2 i 3 SWZ:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) - załącznik nr 4 do SWZ,

c) Odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ,

e) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 (...) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...) – załącznik nr 7 do SWZ,

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 SWZ: odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (...).

Szczegóły zawiera Rozdział X SWZ.

6. Dokumenty od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zostały wskazane w SWZ.

7. Pozostałe ważne informacje w zakresie zawartości składanych ofert zawiera Rozdział XVII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Pozostałe informacje w zakresie odwołań zawiera Rozdział XXXIX SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022