Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 428982-2022

05/08/2022    S150

Polen-Rzeszów: Unkrautjäten

2022/S 150-428982

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 8132926589
Postanschrift: ul. Budziwojska 149
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-317
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Sowa
E-Mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl
Telefon: +48 178636134
Fax: +48 178636113
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zdp.rzeszow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDP-6-DZ-373/4/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000 Unkrautjäten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. W zakresie remontów i utrzymania poboczy:

- ścinanie poboczy dróg z oczyszczeniem, plantowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- umocnienie poboczy dróg mieszanką z kamienia łamanego,

2. W zakresie remontów i utrzymania rowów:

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- oczyszczanie przepustów,

- wykonanie przepustów,

- oczyszczenie kanalizacji deszczowej,

- oczyszczanie studzienek ściekowych i przykanalików,

- oczyszczanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie ścieków,

- umocnienie skarp ażurowymi prefabrykatami betonowymi,

3. W zakresie remontów i utrzymania dróg o nawierzchni nieulepszonej:

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- roboty ziemne,

- mechaniczne oczyszczanie nawierzchni,

4. W zakresie koszenia:

- koszenie traw mechaniczne wraz z ręcznym koszeniem w miejscach niedostępnych na poboczach, skarpach i przeciwskarpach dróg

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 001 150.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
90611000 Straßenreinigung
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym Rozdział 3 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 091-250763
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZDP-6-DZ/373/4/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Jamioł Mieczysław Usługi Koparko-Ładowarką
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 690383966
Postanschrift: Białka 24B
Ort: Białka
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 36-030
Land: Polen
E-Mail: jamiol.p@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 564 125.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 001 150.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać:

- konto na ePUAP.

- kwalifikowany podpis elektroniczny.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną.

Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się

w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w §12 ust. 4 i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP .

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Zamawiający zaleca korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane, tzn. złożenie oferty.

W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail : przetargi@zdp.rzeszow.pl

Zaleca się, aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane były w formacie PDF.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub numerem ogłoszenia w DUUE lub ID postępowania.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip,

Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ustawy.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 30 000,00 PLN,

słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 10% udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu w/w zamówienia.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 ustawy.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111

z 8.4.2022, str. 1)

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w ustawie w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022