Fournitures - 42916-2022

Submission deadline has been amended by:  242056-2022
26/01/2022    S18

Roumanie-Aleșd: Consommables médicaux

2022/S 018-042916

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN SERBAN"
Numéro national d'identification: 4411289
Adresse postale: Strada: CARTIER SOIMUL , nr. 1 BIS
Ville: Alesd
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 415100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Liliana Antonescu
Courriel: ctinserban_alesd@yahoo.com
Téléphone: +40 259342432
Fax: +40 259342432
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://constantinserban.ro/
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135759
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: inst publica
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare echipamente și consumabile pentru dezinfectare în cadrul proiectului: “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, județul Bihor”

Numéro de référence: 1980836960
II.1.2)Code CPV principal
33140000 Consommables médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare echipamente și consumabile pentru dezinfectare în cadrul proiectului: “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, județul Bihor”, defalcat pe loturi, astfel:

Lot 1: Echipamente și consumabile medicale;

Lot 2: Consumabile pentru dezinfectare.

Contract de finanțare nr. 689/08.11.2021

Proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, județul Bihor”

Obiectivele:

1. Achizitia de bunuri produse si materiale destinate protejarii copiilor si cadrelor didactice/personalului din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Serban" Alesd, constand in echipamente de protectie, aparatura specifica de detectare/masurare a temperaturii umane, dozatoare, dispersere automate cu senzor, uscatoare de maini, dezinfectanti (sapun lichid, gel dezinfectant de maini si igienizant de suprafete), covorase dezinfectante, cosuri de gunoi, etc.

2. Protejarea copiilor si cadrelor didactice/personalului din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Serban" Alesd prin limitarea contactului cu suprafetele din jur in vederea diminuarii raspandirii potentiale a virusului/infectiei SARS-COV-2.

3. Continuarea desfasurarii activitatii in contextul epidemiologic al virusului/infectiei SARS-COV-2.

LOT 1: ECHIPAMENTE ȘI CONSUMABILE MEDICALE

VALOARE ESTIMATĂ 414.542,00 LEI, FĂRĂ TVA

PRODUSE:

TERMOMETRU SCANARE (NON CONTACT) 52 BUC

DOZATOR PENTRU GEL SAU LICHID DEZINFECTANT 3 BUC

DISPENSER AUTOMAT DE DEZINFECTARE CU SENZOR 99 BUC

DISPENSER AUTOMAT SĂPUN LICHID CU SENZOR 30 BUC

COVORAȘ DEZINFECTANT PENTRU INTRARE 22 BUC

USCĂTOR DE MÂINI 30 BUC

MĂȘTI DE PROTECȚIE DE UNICA FOLOSINȚĂ 351.770 BUC

LOT 2: CONSUMABILE PENTRU DEZINFECTARE

VALOARE ESTIMATĂ 363.641,12 LEI, FĂRĂ TVA

PRODUSE:

GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI 3.646 litri

IGIENIZANT DE SUPRAFEȚE 3.770 litri

SĂPUN LICHID 3.315 litri

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 975 785.60 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 1 Echipamente și consumabile medicale

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000 Consommables médicaux
33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène
38412000 Thermomètres
39532000 Paillassons
39712300 Sèche-mains
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO111 Bihor
Lieu principal d'exécution:

str. Cartier Șoimul, nr. 1Bis, orașul Aleșd, județul Bihor.

II.2.4)Description des prestations:

LOT 1: ECHIPAMENTE ȘI CONSUMABILE MEDICALE

VALOARE ESTIMATĂ 414.542,00 LEI, FĂRĂ TVA

PRODUSE:

TERMOMETRU SCANARE (NON CONTACT) 52 BUC

DOZATOR PENTRU GEL SAU LICHID DEZINFECTANT 3 BUC

DISPENSER AUTOMAT DE DEZINFECTARE CU SENZOR 99 BUC

DISPENSER AUTOMAT SĂPUN LICHID CU SENZOR 30 BUC

COVORAȘ DEZINFECTANT PENTRU INTRARE 22 BUC

USCĂTOR DE MÂINI 30 BUC

MĂȘTI DE PROTECȚIE DE UNICA FOLOSINȚĂ 351.770 BUC

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 516 529.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, județul Bihor”

II.2.14)Informations complémentaires

Contract cu durata de 4 luni, termen de livrare de 45 zile de la emiterea ordinului de incepere și cu plata la 60 de zile de la inregistrarea facturii.

Autoritatea contractanta nu limiteaza nr. de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art. 141 alin. 5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LOT 2: CONSUMABILE PENTRU DEZINFECTARE

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24455000 Désinfectants
33711900 Savon
33741300 Produits désinfectants pour les mains
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO111 Bihor
Lieu principal d'exécution:

str. Cartier Șoimul, nr. 1Bis, orașul Aleșd, județul Bihor.

II.2.4)Description des prestations:

LOT 2: CONSUMABILE PENTRU DEZINFECTARE

VALOARE ESTIMATĂ 363.641,12 LEI, FĂRĂ TVA

PRODUSE:

GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI 3.646 litri

IGIENIZANT DE SUPRAFEȚE 3.770 litri

SĂPUN LICHID 3.315 litri

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 459 256.60 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, județul Bihor”

II.2.14)Informations complémentaires

Contract cu durata de 4 luni, termen de livrare de 45 zile de la emiterea ordinului de incepere și cu plata la 60 de zile de la inregistrarea facturii.

Autoritatea contractanta nu limiteaza nr. de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art. 141 alin. 5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

- Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, cu modif și compl ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător. Încadrarea într-una din sit prev la art. 164 din Lg 98/2016, cu modif și complet ulter, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură.

- Neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modif și complet ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din sit prev la art. 165 din Lg 98/2016, cu modif și complet ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, exceptând situaţia prevăzută la alin. (2) cu respectarea prev alin. (3). Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un OE nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

- Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Lg 98/2016, cu modif și complet ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din sit prev la art. 167 din Lg 98/2016, cu modif și complet ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, după aplicarea prevederilor alin. (7¹).

- Neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (situații potențial generatoare ale conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. ANTONESCU LILIANA SANDA Director;

2. BUCSIAS LEVENTE JOZSEF Director adjunct;

3. MICULA MONICA Membru Consiliul de Administrație (MCA);

4. IAZ ANCUȚA MCA

5. CORITEAC MELINDA MCA

6. EGRI FLORINA MCA

7. BRUMAR ANNAMARIA MCA

8. BARABAȘ RÉKA MCA

9. VANCEA ȘERBAN MCA

10. ACHIM SEBASTIAN MCA

11. JOLDEA IOAN MCA

12. VARADI ZSOLT MCA

13. MALIȚA MIHAELA MCA

14. PUȘCĂU SIMONA MIHAELA Manager proiect

15. DEM TEODORA IOANA Responsabil financiar proiect

16. ANTONESCU LILIANA SANDA Președinte comisia de evaluare oferte

17. DEM TEODORA IOANA Membru comisia de evaluare oferte

18. PUȘCĂU SIMONA MIHAELA Membru comisia de evaluare oferte

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, AC va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovada preliminară.

AC, are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte doc echival emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele doc nu vizeaza toate situatiile prev la art. 164, 165 si 167, AC are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria raspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a

unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. DUAE se va completa, dupa caz, şi de către terţul susţinător şi de subcontractanţi, conf art. 170 alin (3) din Legea 98/2016.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul conomic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Înainte de atribuirea contractului, AC, pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte documente-suport actualizate la zi:

1. Formular Declarație privind conflictul de interese completat

2.Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul principal, valabil la momentul prezentării. Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere și de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie și de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asoc prof care are competenţe în acest sens.

7. Orice alte documente edificatoare.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;

ii. alte dovezi pe care le poate prezenta OE, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, și să fie valabile / reale la momentul prezentării..

La solicitarea expresa a AC si in aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente care sa:

i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;

ii. sa demonstreze ca:

a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

i. exista corespondenta intre obiectul Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al OE sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in CE sau echivalent) pentru Operatorul/OE ofertanti;

ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului OE in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in CE sau echivalent) pentru Subcontractant si/tert sustinator iii. Corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a naturii bunurilor livrate.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara in “Livrări de produse similare” Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :- a realizat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator livrări de produse similare la nivelul a maxim 2 contracte, cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului, cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu : Pentru: Lot 1 - 516.529,00 lei fara TVA Lot 2 - 459.256,60 lei fara TVAPentru scopul prezentei proceduri:1. prin Produse similare LOT 1 - LOT 2 (toate loturile) autoritatea contractanta înțelege produse / echipamente și consumabile pentru dezinfectare (fără a limita sau restricționa la un anumit tip – din categoria: măști de protecție, termometru non-contact, Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant, Dispenser automat de dezinfectare cu sensor, Dispenser automat săpun lichid cu sensor, Covoraș dezinfectant pentru intrare (70x 50x 3 cm), Uscător de mâini, Săpun lichid, Gel dezinfectant pentru mâini, Igienizant de suprafețe etc.) și/sau alte tipuri de echipamente și consumabile similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii și scopului.2. perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat.Aceste documente vor emise sau contrasemnate de beneciar si vor trebui sa indice: 1. obiectul contractului astfel incat sa e furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneciarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, 2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de nalizare) in care s-a executat contractul 3. locul furnizării produselor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; 4. valoarea bunurilor/produselor in lei fara TVA

Loturile: 1,2Proportia de subcontractare1. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a eventual subcontractată - va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintărelevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru ecare subcontractant in parte ca : - nu se aă în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; si ca - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NUse bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru ecare subcontractant in parte ca : - nu se aă în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sale subcontracteze si datele de identicare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.. (in completare rugam a se vedea sierul "Instructiuni pentru ofertanti"

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.Nota 1: Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP 2/2017 art 12 alin 5) Nota 2: In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă experienţa similara a furnizat bunuri în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un contractant general, cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită cu condiţia ca respectivele bunuri să fie confirmate de contractantul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Nota 3: Notă: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2017 : 1 EUR = 4,644 RON)Nota 4: Nota: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota anterioară

Modalitatea prin care poate demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va prezenta DUAE pentru ecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justicative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la nalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 03/03/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 03/09/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 03/03/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere PREȚUL CEL MAI SCĂZUT. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică 2. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de calificare ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

3. Prevederile sectiunii II.1.6 – Impartirea pe loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art.141 alin.5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016.

4.Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură.

În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

5. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prin urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului.

Prezenta prevedere reprezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.

6. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

7. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenul de contestare privind remediile și căile de atac: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022