Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 429319-2022

05/08/2022    S150

România-Râmnicu Vâlcea: Servicii de instalare a echipamentului electric

2022/S 150-429319

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Număr naţional de înregistrare: 2540813
Adresă: Strada: GENERAL PRAPORGESCU, nr. 14
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240182
Țară: România
Persoană de contact: IULIANA BUNEA
E-mail: achizitiipublice@primariavl.ro
Telefon: +40 250737080
Fax: +40 0250731843
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariavl.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Iluminat ornamental de sarbatori in Municipiulu Ramnicu Valcea

Număr de referinţă: 2540813/2022/3S
II.1.2)Cod CPV principal
51110000 Servicii de instalare a echipamentului electric
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sarbatori (Sarbatorile de Iarna, Sarbatorile Pascale, Ziua Imnului National şi/sau alte evenimente) in Municipiul Ramnicu Valcea, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale, prestarea de proiectii video pe cladiri specifice diverselor evenimente/sarbatori de iarna/sarbatori pascale/ziua imnului national.

Cerintele angajatorului fac parte integranta din documentatia pentru atribuirea acordului - cadru şi constituie ansamblul de cerinte pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, Propunerea tehnica si Propunerea financiara. Caietul de sarcini contine cerintele minime impuse pentru atribuirea acordului - cadru. Serviciile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 18 573 360.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31500000 Aparatură de iluminat şi lămpi electrice
31527260 Sisteme de iluminat
34928500 Echipament de iluminat stradal
34928520 Stâlpi de iluminat
45316110 Instalare de echipament de iluminare stradală
45451100 Lucrări ornamentale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Municipiul Ramnicu Valcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Iluminat ornamental de sarbatori in Municipiul Ramnicu Valcea”

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sarbatori (Sarbatorile de Iarna, Sarbatorile Pascale, Ziua Imnului National şi/sau alte evenimente) in Municipiul Ramnicu Valcea, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale și prestarea de proiectii video pe cladiri specifice diverselor evenimente/sarbatori de iarna/sarbatori pascale/ziua imnului national.Cerintele angajatorului fac parte integranta din documentatia pentru atribuirea acordului - cadru şi constituie ansamblul de cerinte pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine cerintele minime impuse pentru atribuirea acordului – cadru privind serviciile de montare, conectare, intretinere, deconectare si demontare a sistemului de iluminat ornamental de sarbatori. Cantitatile Minime si Maxime ale Acordului cadru cat si Cantitatile Maxime ale celui mai mare Contract subsecvent de servicii, se regasesc in cadul Documentiei de atribuire in formularele: 41. Elemente_decorative_Cant_Estim_Min_si_Max_AC; 42. Elemente_decorative_Cant_Estim_Min_si_Max_CS; 43. Proiectii_Video_Cant_Estim_AC si 44. Proiectii_Video_Cant_Estim_CS;

Valori ale Acordului-cadru:

Valoarea totala estimata (fara TVA) 22.000.000,00 lei fara TVA:

Valoare Maxima Acord-cadru = 22.000.000,00 lei fara TVA;

Valoare Minima Acord Cadru = 470.000,00 lei fara TVA;

Valori ale Contractului subsecvent:

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: = 4.200.000,00 lei fara TVA;

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: = 37.000,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de montare si conectare a instalatiilor / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 060-157097
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 32396
Titlu:

„Iluminat ornamental de sarbatori in Municipiul Ramnicu Valcea”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ILNIC ELECTRIC
Număr naţional de înregistrare: RO 18608575
Adresă: Strada 133, Nr. 26
Localitate: Merisor
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437349
Țară: România
E-mail: ilnic.electric@gmail.com
Telefon: +40 720730807
Fax: +40 262221969
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 18 573 360.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 573 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022