Dienstleistungen - 429345-2022

05/08/2022    S150

România-București: Servicii de arhivare

2022/S 150-429345

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Număr naţional de înregistrare: 16973795
Adresă: Strada: Plevnei, nr. 141 B
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060011
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela IONIȚĂ, Bogdan MIHAI
E-mail: marcel.dita@csm1909.ro
Telefon: +40 0213116953
Fax: +40 0213116953
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.csm1909.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: CONFORM LEGII NR. 303/200
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de arhivare

Număr de referinţă: 16973795_2020_PAAPD1152644
II.1.2)Cod CPV principal
79995100 Servicii de arhivare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

SERVICII DE ARHIVARE , în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului Superior al Magistraturii”Cod SIPOCA/MySMIS nr. 760/135225) conform caietului de sarcini

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 118 200.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72252000 Servicii de arhivare computerizată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucureşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctaj pentru calitatea serviciilor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului Superior al Magistraturii” Cod SIPOCA/MySMIS nr. 760/135225)

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 037-095886
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1042/13934/2019
Titlu:

SERVICII DE ARHIVARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DELTA CART EDUCATIONAL SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15061430
Adresă: Strada sat Valeni Podgoria, Nr. 289A
Localitate: Calinesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Țară: România
E-mail: crivac_costi@yahoo.com
Telefon: +40 248222322
Fax: +40 248222322
Adresă internet: www.deltacart.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 118 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Superior al Magistraturii
Adresă: Calea Plevnei, nr.141
Localitate: Bucuresti
Țară: România
E-mail: violanda.vartolomei@csm1909.ro
Telefon: +40 213116953
Adresă internet: www.csm1909.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022