Fournitures - 42939-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Varsovie: Électricité

2022/S 018-042939

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Transportu Samochodowego
Numéro national d'identification: 5250008382
Adresse postale: ul. Jagiellońska 80
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-301
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Cichocka-Marston
Courriel: zamowienia@its.waw.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.its.waw.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Instytut badawczy
I.5)Activité principale
Autre activité: Badania naukowe

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Transportu Samochodowego

Numéro de référence: SZ-222/3/2022
II.1.2)Code CPV principal
09310000 Électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Instytutu Transportu Samochodowego do budynków ITS zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie:

2. Maksymalne przewidywane zużycie energii elektrycznej w ramach realizacji Umowy wynosi: 900 MWh. Zapotrzebowanie to ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy zakup energii elektrycznej w ilości minimum 70 % maksymalnego przewidywanego zużycia. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania ilości energii poza ilością gwarantowaną.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4. Dostawa energii elektrycznej reali

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Instytutu Transportu Samochodowego do budynków ITS zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie:

2. Maksymalne przewidywane zużycie energii elektrycznej w ramach realizacji Umowy wynosi: 900 MWh. Zapotrzebowanie to ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy zakup energii elektrycznej w ilości minimum 70 % maksymalnego przewidywanego zużycia. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania ilości energii poza ilością gwarantowaną.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 71 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.) aktualnie obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga dostawy energii w okresie 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty określonej Umowie. Świadczenie dostawy rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 01.05.2022 r.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp.

Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, mogą przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust 2 Ustawy.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa zamówienia, z których każde spełnia następujące warunki:

a) zamówienie było realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy,

b) zamówienie polegało na dostawie energii elektrycznej o wielkości co najmniej 400 MWh rocznie.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert dostawa została wykonana należycie do wielkości 400 MWh i trwała co najmniej 12 miesięcy.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunek określony w ust. 1 pkt 2)

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą łącznie spełniać warunki wskazane w ust. 1 pkt 4) SWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 07/02/2022
Heure locale: 15:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 07/04/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 07/02/2022
Heure locale: 16:00
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Cichocka-Marston, e-mail: zamowienia@its.waw.pl

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający przewiduje procedurę przewidzianą w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane są w rozdziale 6 SWZ.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zgodnie z rozdziałem 8 SWZ.

4.Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów zgodnie z rozdziałem 11 SWZ

4. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Instytut Transportu Samochodowego, określona została w rozdziale 20 SWZ

5. Sposób porozumiewania się z wykonawcami określony został w rozdziale 10 SWZ.

6. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwą do wpisania w ogłoszeniu, nie zostały w nim zawarte, znajdują się w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Pays: Pologne
Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX Ustawy (art. 505–590).

Art. 515 ustawy Pzp [Termin wniesienia odwołania]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022