Lieferungen - 429432-2019

12/09/2019    S176    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Autovehicule

2019/S 176-429432

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ENGIE România S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 13093222
Adresă: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 040251
Țară: România
Persoană de contact: George Ganea
E-mail: george.ganea@ro.engie.com
Telefon: +40 749692603
Fax: +40 213012026

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.engie.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de autovehicule

Număr de referinţă: 13093222/2019/100
II.1.2)Cod CPV principal
34100000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

La nivelul entitatii contractante a intervenit necesitatea achizitionarii a 168 de autovehicule noi, necesare desfasurarii activitatii proprii.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 074 400.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1) Autoutilitara, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 1 al caietului de sarcini – 91 buc.;

2) Autoutilitara, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 2 al caietului de sarcini – 15 buc.;

3) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 3 al caietului de sarcini – 39 buc.;

4) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 4 al caietului de sarcini – 7 buc.;

5) Autoutilitara, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 5 al caietului de sarcini – 1 buc.;

6) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 6 al caietului de sarcini – 7 buc.;

7) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 7 al caietului de sarcini – 1 buc.;

8) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 8 al caietului de sarcini – 5 buc.;

9) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 9 al caietului de sarcini – 1 buc.;

10) Autoturism, conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 10 al caietului de sarcini – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1: operatorii economici participanti la procedura (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei de catre ofertanti: ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare, operatorii economici participanti la procedura (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. După aplicarea criteriului de atribuire, in urma solicitarii entității contractante, ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va trebui sa demonstreze inexistența situațiilor de excludere din procedura prin prezentarea pentru sine si pentru tert sustinator, subcontractant, asociat (unde este cazul) a documentelor justificative ale informatiilor incluse în DUAE. Astfel de documente pot fi, dar fara a se limita la:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare sau de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba română, operatorii economici trebuie să prezinte, ca urmare a solicitării exprese a entității contractante, versiunea tradusă a respectivelor documente în limba română.

Cerința nr. 2: operatorii economici participanti la procedura (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016 privind conflictul de interese.

Modalitatea de indeplinire a cerintei de catre ofertanti: pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare, participantii la procedura de atribuire (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant,terț susținător) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si vor prezenta impreuna cu DUAE o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea 99/2016 referitoare la conflictul de interese.

Mentionam numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante:

1) Stab Eric – presedinte director general;

2) Gestin Anne-Marie – director financiar, Achizitii si Afaceri Generale;

3) Bratan Ioana – sef Serviciu Achizitii;

4) Ciupag Roxana Cristina – sef Birou Achizitii Materiale si Lucrari;

5) Draghia Razvan – sef Birou Achizitii Servicii si IT;

6) Tache Monica – analist suport achizitii;

7) Bors Cerasela – controlor achizitii;

8) Morosanu Daniela – expert norme tehnice;

9) Cazacu Marius Dan – sef Serviciu Norme Tehnice;

10) Jipa Cornelius Bogdan – sef Serviciu Afaceri Generale;

11) Stanescu Razvan Narcis – sef Birou Gestionare Auto;

12) Petrovan Gheorghe – manager proiect, Birou Gestionare Auto;

13) Ganea George – specialist Achizitii.

Cerință: operatorii economici participanti la procedură (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a con [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri generale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018, 2017, 2016, de cel puțin 4 148 800 EUR. Entitatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 exerciții financiare încheiate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind cifra de afaceri, ofertantii vor completa informațiile aferente situației lor de fapt în cadrul formularului DUAE. Pentru conversia din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, entitatea contractanta va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Națională a României pentru respectivul exercițiu financiar. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea informatiilor declarate in DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Astfel de documente pot fi: bilant contabil la 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu, orice alte documente edificatoare din care sa reiasa indeplinirea cerintei.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita stabilita initial pentru depunerea ofertelor au furnizat autovehicule, in valoare/valoare cumulata de minimum 2 074 400 EUR fara TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, ofertantii vor completa informațiile aferente situației lor de fapt în cadrul formularului DUAE. Pentru conversia din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, entitatea contractantă va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Națională a României pentru anul inclus în câmpul „dată de sfârșit” în DUAE (răspuns). Documentele suport care probeaza îndeplinirea celor declarate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Astfel de documente pot fi, dar fara a se limita la: documente constatatoare, procese-verbale de receptie, contracte cu documentele doveditoare (facturi, avize de expeditie, procese-verbale de predare-primire etc.) – documente doveditoare obligatoriu validate si de catre beneficiari, din care sa reiasa furnizarea efectiva a produselor sau alte documente edificatoare validate si de catre beneficiari. Documentele vor trebui sa cuprinda cel putin numele beneficiarului, obiectul contractului, valoarea, perioada de furnizare din cadrul contractului. Pentru contractele pe care ofertantul nu le-a indeplinit în procent de 100 %, se poate solicita de catre entitatea contractanta prezentarea de documente de suport din care sa rezulte procentul (valoarea) îndeplinit din acestea.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

In temeiul art. 41 din HG 394/2016, entitatea contractanta va solicita constituirea unei garantii de participare.

Cuantumul garantiei de participare solicitate: 20 744 EUR sau echivalent in alta moneda. Conversia in alta moneda se va face la cursul comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei ca fiind valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP/SICAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: minim 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare:

— fie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat membru ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite,

— fie prin virament bancar in contul RO46 BRDE 450S V039 6062 4500 deschis la B.R.D. Groupe Societe Generale – sucursala Mari Clienti Corporativi (Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sect. 1 Bucuresti), beneficiar ENGIE Romania S.A. (CUI RO 13093222), pentru moneda euro sau in contul RO70 RNCB 0074 0018 4206 0001 deschis la B.C.R. – sucursala Sector 3 (Bulevardul Decebal nr. 11, bl. S14, sector 3), beneficiar ENGIE Romania S.A. (CUI RO 13093222), pentru moneda RON.

In cazul unei asocieri de operatori economici, garantia poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii.

Instrumentul trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constiturii garantiei de participare se va incarca in SEAP/SICAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, impreuna cu oferta. Garantia se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. Entitatea contractanta retine garantia in situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016.

Ofertantul declarat castigator al procedurii va trebui sa puna la dispozitia entitatii contractante, în scopul asigurării entităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului sectorial, o garantie de buna executie in cuantum de 5 % din pretul contractului. Garantia de buna executie va fi constituita printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau de o societate de asigurari.

Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/02/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

-

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Prezenta procedura de achizitie se organizeaza de catre entitatea contractanta ENGIE Romania S.A., in nume propriu, precum si in numele si pentru companiile ENGIE Servicii S.R.L. si ENGIE Building Solutions S.R.L., in baza unor mandate in acest sens. Societatile sunt parte a grupului ENGIE;

2) Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza aceasta procedura de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta documentatie. Nu se va tine cont de nicio exprimare a vreunei rezerve in oferta cu privire la documentatia de atribuire. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu poate fi imputat entitatii contractante. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii;

3) Entitatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertelor;

4) Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: în cazul în care 2 sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP/SICAP, in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare;

5) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti, raspunsurile entitatii contractante, solicitarile de clarificari ale comisiei de evaluare si raspunsurile si eventualele documentele ale ofertantilor se vor adresa in mod exclusiv prin SEAP/SICAP, toate semnate cu semnatura electronica. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei;

6) Entitatea contractanta atrage atentia ofertantilor asupra necesitatii de a preciza in mod clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertei lor pe care le considera confidentiale, dezvaluirea acestora catre terti putand prejudicia interesele lor legitime, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala;

7) Entitatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre entitatea contractanta. In niciun caz entitatea contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca entitatea contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens;

8) Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Juridic al ENGIE România
Adresă: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 040254
Țară: România

Adresă internet: www.engie.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019