Lieferungen - 429438-2019

12/09/2019    S176    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Електромери

2019/S 176-429438

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Анета Димитрова
Електронна поща: aneta.dimitrova@cez.bg
Телефон: +359 28958910
Факс: +359 28272171/ +359 28270332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=131437&companyId=20808

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=131437&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на трифазни четириквадрантни електромери с дистанционна комуникация

Референтен номер: реф. № PPD 19-086
II.1.2)Основен CPV код
38554000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на трифазни четириквадрантни електромери за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност „C“ за активна енергия и „1,0“ или „2,0“ за реактивна енергия“ и обособена позиция № 2 „Доставка на трифазни статични четириквадрантни електромери за директно измерване с интерфейси за локална и дистанционна комуникация и интегриран комуникационен GSM/GPRS/3G модул“, като всеки участник може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за 1, за 2 или за всички), при условие че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на трифазни четириквадрантни електромери за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност „C“ за активна енергия и „1,0“ или „2,0“ за реактивна енергия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38554000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Франко склад на възложителя, а именно централен склад гр. София в жк „Дружба 1“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№/Наименование на материала/Мерна единица/Ориентир. количество

1 2 3 4

1. Трифазен четириквадрантен електромер за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност „C“ за активна енергия и „1,0“ или „2,0“ за реактивна енергия, бр. 2 000.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на трифазни статични четириквадрантни електромери за директно измерване с интерфейси за локална и дистанционна комуникация и интегриран комуникационен GSM/GPRS/3G модул

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38554000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Франко склад на възложителя, а именно централен склад гр. София в жк „Дружба 1“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№/Наименование на материала/Мерна единица/Ориентир. количество

1 2 3 4

1. Трифазен статичен четириквадрантен електромер за директно измерване с интерфейси за локална и дистанционна комуникация и интегриран комуникационен GSM/GPRS/3G модул, бр. 3 000.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В наст. общ. п-ка може да участва всяко лице, което отговаря на усл. по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискв. и усл. на в-я.

3.1. За уч. е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:

— р-рът на непл. дълж. данъци или социалноосиг. в-ки е до 1/100 от сумата на год. общ оборот за последната приключена фин. год., но не повече от 50 000 BGN.

3.2. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

3.3. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 107, т. 1—5 от ЗОП.

3.4. По отнош. на у-ка е приложима забраната за у-тие в общ.. п-ки съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Това не се прилага, когато са налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

3.5. За уч-ка е налице обст. по чл. 69 от З-на за противод-е на корупцията и за отнемане на незаконно придобито им-во.

В случай че участник не изпълни някое от посочените об-ва, ще бъде отстранен от уч-тие.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договор участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, се задължава да представи на Ввъзложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на съответния договор.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:

— парична сума, преведена по сметката на възложителя,

— банкова гаранция (оригинал),

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Указания и условия — в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Съгласно проекта на договора от документацията за участие, включително, но не само:

Срок за плащане — 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в проектодоговора.

Начин на плащане — по банков път.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно техническата спецификация и проекта на договор от документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/10/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 09/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/10/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното отваряне на офертите могат да пирсъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Минималният срок, през който оферантът е обвързан от офертата си, е 181 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019