Lieferungen - 429440-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile

2019/S 176-429440

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054545
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nina Botezatu
E-Mail: adina.badea@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 725503815
Fax: +40 213151110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cfrcalatori.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Utilaj de cale ferată-șosea, cu acționare electrică, pentru serviciul de manevră a materialului rulant din parcul S.N.T.F.C. «CFR Călători» S.A., destinat sa circule atât pe a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: SNTFCMR 29/2019 avand codul unic de identificare A1-RO1105454S-2019-2773
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Utilaj de cale ferată-șosea, cu acționare electrică, pentru serviciul de manevră a materialului rulant din parcul S.N.T.F.C. «CFR Călători» S.A., destinat sa circule atât pe alei rutiere, cat si pe caile ferate din depouri sau revizii de vagoane”.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilt pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 18 300 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79632000 Personalschulung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediile indicate de entitatea contractanta, conform caietului de sarcini in conditia franco beneficiar (depourile de locomotive si Revizia de Vagoane Grivita).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Utilaj de cale ferată-șosea, cu acționare electrică, pentru serviciul de manevră a materialului rulant din parcul S.N.T.F.C. «CFR Călători» S.A., destinat sa circule atât pe alei rutiere, cat si pe caile ferate din depouri sau revizii de vagoane”.

Cantitate minima si maxima a acordului cadru precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este: acord-cadru: minim 1 buc., maxim 10 buc.

Cel mai mare contract subsecvent: minim 1 buc., maxim 4 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de garanţie „TG” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016;

2) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Valentin Dorobantu – director general,

— Livia Ciurtin – director financiar-contabil,

— Bogdan Timis – director Tractiune,

— Carmen Popescu – director achizitii,

— Adrian Oblu – sef Serviciu Modernizari Tractiune,

— Nina Botezatu – sef Serviciu Achizitii Material Rulant,

— Adina Badea – expert Achizitii Publice – Serviciul Achizitii Material Rulant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia personala, ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, cu informatiile aferente situatiei acestora.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cerinta minima: media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 7 320 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, ofertantii vor prezenta orice documente edificatoare care sa confirme cifra de afaceri anuala prin prezentarea dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele documente: declaratii sau extrase bancare, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2016, 2017 si 2018) sau alte documente relevante. Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta traduceri autorizate/legalizate ale documentelor prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei minime. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima va fi indeplinita in mod cumulativ. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara, Ofertantii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul a carei oferta este admisibila si clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative pot fi Formularul 20 – Contul de profit si pierdere, pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative. Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON, anul 2017: 1 EUR = 4,5682 RON, anul 2018: 1 EUR = 4,6535 RON. Pentru alte monede decat euro mai intai se face conversia in euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrala Europeana (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu, apoi se va face conversia euro-lei conform indicatiilor de mai sus.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

In cuantum de 73 200,00 RON [conf. art. 41 alin. (3) lit. a) din HG nr. 394/2016], in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Va fi constituita prin: virament bancar sau OP in cont RO24 BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau printr-un instrument de garantare in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON.

Avand in vedere dispozitiile art. 138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de 1 zi lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitare.

Tinand seama de dispozitiile art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

— îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

— oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante.

Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5 % din pretul fara TVA al contractului subsecvent si se va constitui in 5 zile de la data semnarii acestuia.

Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica:

— scrisoare de garantie (formularul corespunzator din sectiunea „Formulare”), iar termenul de valabilitate al scrisorii de garantie trebuie sa fie mai mare cu minimum 14 zile fata de termenul de valabilitate al contractului,

— sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari,

— retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante.

Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA, conform art. 46 alin. (6) din HG 394/2016. Pe parcursul indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept de garantie de buna executie in documentatia de atribuire.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

(a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade,

(b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei,

(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art. 138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va mentiona modalitatea prin care se va constitui garantia de buna executie precum si contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

Toate certificatele si doc. emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul proc. de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc. solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea EC, de regula, a documentelor solicitate.

Modif. acordului-cadru/contractului poate fi facuta numai în scris în conf. cu prev. Cap. VI, Secţiunea a II-a – Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind Achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările şi Instrucţiunea ANAP nr. 3/2017.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010867
Land: Rumänien
Telefon: +40 213199528 / 122961

Internet-Adresse: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019