Dienstleistungen - 429816-2022

05/08/2022    S150

Nederland-Kerkrade: Reinigingsdiensten

2022/S 150-429816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Discovery Museum
Nationaal identificatienummer: 192008715
Postadres: Museumplein 2
Plaats: KERKRADE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6461 MA
Land: Nederland
Contactpersoon: carla wijnen
E-mail: c.wijnen@discoverymuseum.nl
Telefoon: +31 625221965
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.discoverymuseum.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaak Discovery Museum

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schoonmaakdiensten ten behoeve van het Discovery Museum op het Museumplein te Kerkrade.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 97 371.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kerkrade

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 8.300 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Regiewerkzaamheden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 228-600815
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Schoonmaak Discovery Museum

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: hectas Facility Services C.V.
Nationaal identificatienummer: 09092640
Postadres: Geograaf 30
Plaats: DUIVEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6921EW
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@hectas.nl
Telefoon: +31 880317000
Fax: +31 880317001
Internetadres: http://www.hectas.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 371.02 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 371.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hans Gubbels
Postadres: Museumplein 2
Plaats: Kerkrade
Postcode: 6461MA
Land: Nederland
E-mail: m.horninge@museumpleinlimburg.nl
Telefoon: +31 455676051
Internetadres: http://www.coninium.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022