Dienstleistungen - 429956-2022

05/08/2022    S150

Polska-Łódź: Usługi sprzątania

2022/S 150-429956

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 140-399347)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Okólna 181
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa
E-mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
Tel.: +48 426177290
Faks: +48 426590412
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumpluc.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639079

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpit. i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojew. Zespole Zakł. Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabil. w Łodzi

Numer referencyjny: 17/ZP/PN/22
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 140-399347

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 04/08/2022

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 10/08/2022

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2022

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 04/08/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 10/08/2022

Czas lokalny: 10:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach o których mowa w a) w art. 108 ust.1 ustawy Pzp (obligat. przesłanki wyklucz.) w art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) (fakultatywne przesłanki wykluczenia), z zastrzeż. art. 110 ust. 2 ustawy Pzp b) na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego c) na podstawie art. 5k rozporządz. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadz. 2022/576.