Dienstleistungen - 429961-2022

05/08/2022    S150

Polen-Bielsko-Biała: Planungsleistungen im Bauwesen

2022/S 150-429961

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 113-318845)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Wypich oraz Jadwiga Sypniewska – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Grażyna Giejłaszewska – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej (pełną nazwę zamówienia wskazano w dokumentach zamówienia)

Referenznummer der Bekanntmachung: 108-22/IZ/25/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 113-318845

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia
Anstatt:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży drogowej / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży mostowej / Waga: 10%

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży kolejowej / Waga: 15%

Cena - Waga: 60%

muss es heißen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży drogowej / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży mostowej / Waga: 15%

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży kolejowej / Waga: 10%

Cena - Waga: 60%

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (A) Wiedza i doświadczenie:
Anstatt:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził:

a.) projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.)projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m.

UWAGI:

1.Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2.Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3.Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

5.Dokumentacje projektowe określone pod lit. a) i b) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia lub być przedmiotem odrębnych opracowań (zamówień).

6.W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku;

7.Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5.Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

muss es heißen:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził:

a.) projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.) projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” lub klasy „A”, o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

4. Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

5. „Klasa A”, „Klasa I” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

6. Dokumentacje projektowe określone pod lit. a) i b) mogą być przedmiotem odrębnych zamówień;

7. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku;

8. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Anstatt:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:

a.)Projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.)Projektantem branży mostowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m,

c.)Projektantem branży kolejowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy kolejowego obiektu inżynieryjnego w ciągu linii kolejowej o minimalnej pierwszorzędnej kategorii parametrów

eksploatacyjnych linii kolejowej.

UWAGI:

1.Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2.Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3.Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

5.Pojęcie „kolejowy obiekt inżynieryjny” – rozumiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6.Pojęcie „linia kolejowa” - rozumiana zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

7.Dokumentacje projektowe określone pod lit. a), b) i c) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia lub być przedmiotem odrębnych opracowań (zamówień).

muss es heißen:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:

a.) Projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.) Projektantem branży mostowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” lub „klasy „A”, o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m,

c.) Projektantem branży kolejowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy kolejowego obiektu budowlanego w ciągu linii kolejowej o minimalnej pierwszorzędnej kategorii parametrów eksploatacyjnych linii kolejowej.

UWAGI:

1. Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

4. Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

5. Pojęcie „kolejowy obiekt budowlany” rozumiany jako stacja kolejowa, linia kolejowa, bocznica kolejowa lub pozostałe budowle określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów podlegających zakresowi uprawnień mostowych oraz kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

6. „Klasa A”, „Klasa I” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

7. Pojęcie „linia kolejowa” - rozumiana zgodnie z Ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym;

8. Dokumentacje projektowe określone pod lit. a), b) i c) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia lub być przedmiotem odrębnych zamówień.

9. Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Informację o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 3 do Rozdziału II niniejszej SWZ). Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

11. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1.) Do sekcji II.1.1.) Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej, Etap I: odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej, w ramach zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej”.

2.) Do sekcji III.1.3.) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów - uwagi do (B.) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 8.Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

9. Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ). Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma

uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

muss es heißen:

1.) Do sekcji II.1.1.) Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej, Etap I: odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej, w ramach zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej”.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 26/08/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 14/11/2022
muss es heißen:
Tag: 23/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 26/08/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.