Dienstleistungen - 430005-2022

05/08/2022    S150

Polen-Krakau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2022/S 150-430005

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 137-392225)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Postanschrift: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-004
Land: Polen
E-Mail: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl
Telefon: +48 126166560
Fax: +48 126161236
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM

Referenznummer der Bekanntmachung: IT-03-2.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

3. Niniejsze postępowanie procedowane jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. "procedury odwróconej" opisanej w art. 139 ustawy z tym zastrzeżeniem, że każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.7. SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 137-392225

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):

muss es heißen:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1

muss es heißen:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 13/11/2022
muss es heißen:
Tag: 19/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: