Dienstleistungen - 430018-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2022/S 150-430018

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 135-384969)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Śliwińska
E-mail: magdalena.sliwinska@imgw.pl
Tel.: +48 225694280
Adresy internetowe:
Główny adres: https://imgw.eb2b.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie sygnałów alarmowych SSWiN na rzecz IMGW-PIB

Numer referencyjny: WZP-262-21/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych generowanych przez lokalne systemy sygnalizacji włamania i napadu (dalej „SSWiN”) wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez załogi/patrole interwencyjne Wykonawcy na rzecz IMGW-PIB.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio dla danej części zamówienia, w załączniku od nr 1A do nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 135-384969

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/11/2022
Powinno być:
Data: 19/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: